Interní grantová soutěž

Doktorandi spolu s akademickými pracovníky se mohou přihlásit do Interní grantové soutěže VŠE. Hlavním cílem těchto grantů je podpořit výzkumné aktivity doktorandů, proto projekty nejsou primárně zaměřeny na podporu výzkumu akademických pracovníků. V případě získání grantu získají řešitelé na dva nebo tři roky prostředky na řešení předloženého výzkumného projektu. Na konci každého roku předkládají Grantové radě fakulty (GRF) k projednání zprávu o řešení projektu.

Na fakultě se každoročně realizuje cca 15-20 projektů s celkovými náklady více jak 3 mil. Kč. Aktuální zásady interní grantové soutěže jsou zde.  Interní pokyny pro řešitele z FFÚ: publikační plán a vyhodnocení splnění publikačního plánu. S návrhem projektu je nutno odevzdat Kartu projektu IGS.

Po ukončení projektu řešitel osobně předkládá Grantové radě fakulty všechny publikační výstupy vzniklé v projektu (vydané i dosud posuzované či rozpracované) a zároveň prezentuje výsledky projektu (vzorová prezentace a vzorový seznam publikací k projektu IGS).

Pokud GRF vyhodnotila projekt a požaduje dodání dalších informací u dobíhajících publikací (obvykle do cca 12 měsíců po hodnocení projektu), řešitelé do tohoto data dodají referentce pro výzkum a doktorské studium vytištěnou verzi článků k vložení do PC VSE nebo doklad o přijetí / nepřijetí výstupu (např. kopie mailů s redakcí časopisu) + Zprávu o realizaci rozpracovaných/posuzovaných publikací podle vzoru zde.

Interní termíny FFÚ/Termíny pro odevzdávání na OVV pro nové kolo IGS 2024+

  • Uzávěrka nových přihlášek a průběžná zpráva víceletých projektů na FFÚ (A. Bernasová): 6. 12. 2023 12:00/14. 12. 2023 12:00 (kontrola referentkou před uzavřením aplikace v InSIS)
  • Závěrečná zpráva pro ukončené projekty a fakultní doplňkové zprávy o dodatečném splnění publikačních plánů u dříve ukončených projektů na FFÚ (A. Bernasová): 10. 1. 2024 do 12:00/20. 1. 2024 do 12:00 (kontrola referentkou před uzavřením aplikace v InSIS)
  • Zasedání GRF FFÚ: 31. 1. 2024, 13:00 – NB 169 (včetně prezentací výsledků řešiteli u ukončených projektů)