Interní grantová soutěž

Doktorandi spolu s akademickými pracovníky se mohou přihlásit do Interní grantové soutěže VŠE. Hlavním cílem těchto grantů je podpořit výzkumné aktivity doktorandů, proto projekty nejsou primárně zaměřeny na podporu výzkumu akademických pracovníků. V případě získání grantu získají řešitelé na dva nebo tři roky prostředky na řešení předloženého výzkumného projektu. Na konci každého roku předkládají Grantové radě fakulty (GRF) k projednání zprávu o řešení projektu.

Na fakultě se každoročně realizuje cca 15-20 projektů s celkovými náklady více jak 3 mil. Kč. Aktuální zásady interní grantové soutěže jsou zde.  Interní pokyny pro řešitele z FFÚ: publikační plán a vyhodnocení splnění publikačního plánu. S návrhem projektu je nutno odevzdat Kartu projektu IGS.

Po ukončení projektu řešitel osobně předkládá Grantové radě fakulty všechny publikační výstupy vzniklé v projektu (vydané i dosud posuzované či rozpracované) a zároveň prezentuje výsledky projektu (vzorová prezentace a vzorový seznam publikací k projektu IGS).

Pokud GRF vyhodnotila projekt a požaduje dodání dalších informací u dobíhajících publikací (obvykle do cca 12 měsíců po hodnocení projektu), řešitelé do tohoto data dodají referentce pro VaDS vytištěnou verzi článků k vložení do PC VSE nebo doklad o přijetí / nepřijetí výstupu (např. kopie mailů s redakcí časopisu) + Zprávu o realizaci rozpracovaných/posuzovaných publikací podle vzoru zde.

 

Termíny pro nové kolo IGS 2019+

  • Uzávěrka nových přihlášek a průběžná zpráva víceletých projektů: FFÚ 17. 12. 2019 12:00 (kontrola před uzavřením systému 18. 12. 2018)
  • Závěrečná zpráva pro ukončené projekty: FFÚ 18. 1. 2019 do 12:00 (kontrola před uzavřením systému 20. 1. 2019)
  • Zasedání GRF FFÚ: 30.1.2019, 9:00 NB 255 (včetně prezentací výsledků řešiteli ukončených projektů)