Bakalářské studium

Cesta k titulu

  1. Prostuduj si příručku studenta a tvůj doporučený studijní plán

  2. Úspěšně zvládni první semestr a získej alespoň 20 kontrolních kreditů

  3. Získávej kredity v průběhu studia a vyber si volitelné předměty

  4. Vyjeď do zahraničí, získej praxi nebo se přidej do studentských klubů

  5. Vyber si téma a vedoucího své závěrečné práce

  6. Úspěšně slož státní závěrečnou zkoušku a získej titul bakalář

  7. Můžeš pokračovat v navazujícím magisterském studiu

  8. Zúčastni se slavnostní promoce, kde obdržíš diplom

Průvodce studiem

V Příručce naleznete studijní plány, které jsou pro studenty z hlediska struktury předmětů závazné (dle akademického roku nástupu). Příručka obsahuje také informace k zahájení studia, užitečné odkazy a návody na ubytování na kolejích a práci s informačním systémem InSIS a také odpovědi na časté otázky nových studentů.

2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 archiv >>>

Fakulta novým studentům připraví rozvrh s povinnými předměty na první semestr. Na vás je registrace anglického jazykatělocviku. Rozvrhové akce (časy přednášek a cvičení) ve fakultním rozvrhu pokud možno neměňte, ztratili byste prioritu při zápisu.

V prvním semestru doporučujeme „nepřepálit start“ a zaměřit se na úspěšné odstudování prvních předmětů. Ideálně získejte okolo 30 kreditů, abyste nemuseli prodlužovat studium. Alespoň 20 kreditů musíte získat, aby vám nebyly odečteny žádné dodatečné kreditové poukázkyzískáte-li méně než 9 kontrolních kreditů, bude vaše studijní cesta u konce.

Od druhého semestru si rozvrh registrujete sami. Studujte povinné volitelné předměty ve struktuře stanovené studijním plánem, rozdělení do semestrů je doporučené vzhledem k obtížnosti předmětů a jejich návaznostem, není však povinné. Důležité je získat stanovené počty kreditů v jednotlivých skupinách předmětů. O Bakalářském semináři zjistíte více v kartě Závěrečná práce.

Volitelné předměty vyberte dle svého uvážení v oblasti, která vás zajímá. Můžete si tak rozšířit znalosti a dovednosti ze studijního programu o poznatky z dalších oborů.

Nezapomeňte také na tělocvik – první musíte „odstudovat“, místo druhého můžete vyrazit na letní/zimní kurz. Více v Příručce studenta.

Důležité je po každém semestru mít alespoň tolik kreditů, kolik je dvacetinásobek počtu semestrů – po prvním 20 kreditů, po druhém 40 kreditů atd., jinak dojde ke korekci kreditových poukázek.

Ve skupině oJ1 studujete anglický jazyk za celkem 12 kreditů, předmět 2AJ212 je pro vás povinný. Studium dalších jazykových předmětů lze nahradit např. uznáním jazykového certifikátu nebo studiem odborných předmětů v cizím jazyce.

Ve skupině oJ2 lze studovat odborné předměty v cizím jazyce, další jazykové předměty AJ, nový cizí jazyk nebo studium nahradit jazykovým certifikátem.

Podrobnosti naleznete na konci vaší Příručky studenta.

Během studia můžete vycestovat do zahraničí (jak na bakaláři, tak v nav. magisterském programu), buďto na semestr, nebo na kratší zahraniční stáž/praxi. Studované předměty vám po návratu můžeme uznat do studijního plánu.

Praxe je součástí některých studijních programů. Mnoho našich studentů při studiu také pracuje a získává zkušenosti v oboru, které promítají do svých závěrečných prací. Seznamte se s některými našimi absolventy či Radou absolventů a partnerů.

Staňte se členy některého ze studentských klubů nebo se zapojte do aktivit fakulty. Obohaťte své studium i o tyto zážitky, získáte přátele na celý život a zkušenost ceněnou také mnohými zaměstnavateli.

Základní informace

V bakalářské práci zpracováváte odborné téma pod vedením svého vedoucího práce, se kterým průběžně konzultujete vaši práci.
Obhajoba bakalářské práce probíhá v rámci státní závěrečné zkoušky. Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání bakalářské práce stanovuje opatření děkana o plnění studijních povinností.
Pro studenty v dobíhajícím formátu SZZ je obhajoba bakalářské práce samostatnou částí SZZ (tj. SZZ se skládá ze dvou samostatných částí).

Výběr tématu

Vybíráte si téma, které odborně spadá pod jednu ze spolugarantujících kateder vašeho studijního programu. V Příručce studenta u vašeho studijního plánu zjistíte, které to jsou.
Můžete zvolit jedno z vypsaných témat v InSIS či navrhnout téma vlastní, nejlépe po domluvě se zamýšleným vedoucím práce. Tipy k výběru tématu najdete na webu CIKS VŠE.

Vedoucí práce a oponent

Vedoucí práce musí působit na jedné ze spolugarantujích kateder vašeho studijního programu.
Vybraného vedoucího kontaktujte (osobně/e-mailem) se žádostí o vedení práce. Nezapomeňte uvést, že se jedná o bakalářskou práci, uveďte předpokládaný termín obhajoby (např. červen) a vybrané/zamýšlené téma práce.
Může se stát, že zamýšlený vedoucí má již vyčerpanou kapacitu. V tomto případě je nutné vybrat jiného vedoucího.
V případě témat vypsaných v InSIS může být vedoucí již stanoven, stačí se přihlásit na téma s volnou kapacitou.
Studenti se na výběru oponenta nepodílí.

Bakalářský seminář

Bakalářský seminář je jedním z povinných předmětů. Registrujete a zapisujete si jej na katedře, na které zpracováváte závěrečnou práci (na které působí váš vedoucí práce).
Doporučujeme zapsat si jej v semestru dle Příručky studenta, současně začněte pracovat na závěrečné práci.

Zadání závěrečné práce

Po konkrétní domluvě na tématu vedoucí práce založí zadání závěrečné práce v InSIS. Zadání musíte elektronicky schválit, následně jej schvalují další osoby včetně vedoucího práce.
Zadání musí proběhnout nejpozději 3 měsíce před plánovaným datem obhajoby práce, doporučujeme nejpozději ve 4. výukovém týdnu semestru, v němž si zapíšete Bakalářský seminář.

Zpracování práce, fakultní šablona

Šablona závěrečné práce vám pomůže splnit všechny náležitosti uvedené v opatření děkana, usnadní vám také práci s číslováním a formátováním.
Doporučený rozsah bakalářské práce je 20–30 normovaných stran.
S citováním vám pomohou Citace VŠE.

Odevzdání práce

Bakalářskou práci odevzdejte po odsouhlasení vedoucím práce elektronicky v InSIS nejpozději dva týdny před datem obhajoby.
Řádné odevzdání bude potvrzeno hlášením „Elektronická verze práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
Tištěnou verzi práce odevzdáváte na sekretariátu příslušné katedry nejpozději pět pracovních dnů před datem obhajoby (dle úředních hodin sekretářky).

Posudek vedoucího a oponenta

Vedoucí práce i oponent následně na odevzdanou práci vypracují posudky v jednotném formátu v InSIS. Posudky vám budou k dispozici nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS.
S posudky se seznamte a připravte se na otázky, které jsou v posudcích uvedeny.

Obhajoba závěrečné práce

Obhajoba závěrečné práce probíhá v rámci státní závěrečné zkoušky.
Pro obhajobu využívejte šablonu prezentace závěrečné práce. Její struktura je doporučená.
Pro studenty v dobíhajícím formátu SZZ je obhajoba bakalářské práce samostatnou částí SZZ.

Základní informace

SZZ komplexně ověřuje schopnost samostatně vypracovat bakalářskou práci na zadané téma systematickým a nezávislým způsobem a zvolený postup při zpracování obhájit. Současně ověřuje získané znalosti ve vašem studijním programu.
Jedná se o ústní zkoušku před komisí pro SZZ bez losování otázek.
Pro studenty v dobíhajícím formátu SZZ je státní zkouška samostatnou částí SZZ (tj. SZZ se skládá ze dvou samostatných částí).

Registrace předmětu SZZ

V InSIS si zapište státní závěrečnou zkoušku, která je vypsána jako mimosemestrální kurz (Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy). Předmět musí být zapsán v tom semestru, ve kterém SZZ budete skládat.

Podmínky přihlášení, uzavření indexu

Pro přihlášení k SZZ musíte získat všechny kredity ve struktuře stanovené studijním plánem (s výjimkou kreditů za SZZ) a mít vložené všechny známky v InSIS.
Následně podejte žádost na studijní oddělení „Potvrzení splnění studijního plánu“ v Kontaktním centru InSIS. Do předmětu žádosti uveďte „Uzavření indexu“.
Do jednoho roku od uzavření indexu je student povinen složit státní závěrečnou zkoušku.

Výběr termínu SZZ

SZZ skládáte na katedře, na které zpracováváte bakalářskou práci. Je třeba se přihlásit na termín vypsaný danou katedrou. Pro přihlašování a odhlašování platí termíny uvedené v InSIS. Pro podzimní termíny InSIS umožňuje výběr termínu od 1. září. Katedry vypisují termíny SZZ pouze na září, leden/únor a červen.

Průběh SZZ

SZZ propojuje prezentaci závěrečné práce (s využitím PowerPointu či jiné aplikace), shrnutí posudků vedoucího a oponenta a reakci studenta na ně, obecnou rozpravu k práci odbornou diskusi v rozsahu vymezeném okruhy SZZ. Okruhy jsou uvedeny v sylabu předmětu v InSIS. Prezentaci není třeba odevzdávat předem.
Během 40–60 minut budete diskutovat s komisí o vaší práci a jejích vazbách do studovaného programu. Nemusíte si pamatovat každý detail, měli byste spíše umět věci propojovat.
Cílem SZZ je osvojení dovednosti vést odbornou diskusivysvětlit příčiny a souvislosti odborných problémů v oboru.
Pro prezentaci využívejte šablonu prezentace závěrečné práce. Její struktura je doporučená.

Ukončení studia

Vaše studium je ukončeno dnem úspěšného složení státní závěrečné zkoušky. Od téhož dne vám náleží titul bakalář a přestáváte být studentem.
Pro studenty v dobíhajícím formátu SZZ je studium ukončeno dnem úspěšného složení poslední části SZZ.

Základní informace

SZZ v jedné části ověřuje schopnost samostatně vypracovat bakalářskou práci na zadané téma systematickým a nezávislým způsobem a zvolený postup při zpracování obhájit. V další části ověřuje získané znalosti ve vašem studijním programu.
Jedná se o ústní zkoušky před komisí pro SZZ.

Registrace předmětů SZZ

V InSIS si zapište obhajobu závěrečné práce a státní zkoušku z programu, které jsou samostatně vypsány jako mimosemestrální kurzy (Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy). Předměty musí být zapsány v tom semestru, ve kterém příslušnou část SZZ budete skládat.

Podmínky přihlášení, uzavření indexu

Pro přihlášení k SZZ musíte získat všechny kredity ve struktuře stanovené studijním plánem (s výjimkou kreditů za SZZ) a mít vložené všechny známky v InSIS.
Následně podejte žádost na studijní oddělení „Potvrzení splnění studijního plánu“ v Kontaktním centru InSIS. Do předmětu žádosti uveďte „Uzavření indexu“.
Do jednoho roku od uzavření indexu je student povinen složit všechny části státní závěrečné zkoušky.

Výběr termínu SZZ

SZZ skládáte na katedře, na které zpracováváte bakalářskou práci. Je třeba se přihlásit na termín vypsaný danou katedrou. Pro přihlašování a odhlašování platí termíny uvedené v InSIS. Pro podzimní termíny InSIS umožňuje výběr termínu od 1. září. Katedry vypisují termíny SZZ pouze na září, leden/únor a červen.

Průběh SZZ

SZZ se skládá ze dvou samostatných částí – obhajoba závěrečné práce a státní zkouška z programu.

Během obhajoby závěrečné práce (15–20 minut) student krátce představí svou závěrečnou práci (na některých katedrách s využitím PowerPointu či jiné aplikace), dojde ke shrnutí posudků vedoucího a oponenta a reakci studenta na ně, následuje obecná rozprava k práci. Prezentaci není třeba odevzdávat předem.

Státní zkouška z programu (15–20 minut) probíhá ve formátu vylosování otázky v rozsahu vymezeném okruhy státní zkoušky z programu. Okruhy jsou uvedeny v sylabu předmětu v InSIS. Po vylosování má student časový prostor na přípravu vylosované otázky.

Ukončení studia

Vaše studium je ukončeno dnem úspěšného složení poslední části státní závěrečné zkoušky. Od téhož dne vám náleží titul bakalář a přestáváte být studentem.

Po úspěšném ukončení studia můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Všechny bakalářské programy FFÚ pokračují navazujícím magisterským studijním programem. Můžete však také zvolit specializované programy FFÚ, studium na jiné fakultě VŠE, nebo objevit prostředí jiné české či zahraniční univerzity.

Pro studium na FFÚ je třeba včas podat přihlášku a splnit další náležitosti, které naleznete na webu pro uchazeče.

Promoce je slavnostním obřadem, na němž obdržíte bakalářský diplom.

Pozvánku na promoce zveřejní studijní oddělení na webu fakulty přibližně 2–4 týdny před jejím konáním. Termín slavnostní promoce je stanoven v Harmonogramu.

Další užitečné informace včetně kontaktních osob a odpovědí na časté otázky studentů najdete na webu fakulty.