1PE | Peněžní ekonomie a bankovnictví

Garanti: 
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

katedra bankovnictví a pojišťovnictví

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

katedra měnové teorie a politiky

Porozumějte finančním nástrojům v podmínkách globálního trhu, zvládněte vyhodnotit jejich výnosnost i rizika a prakticky je umějte využít při investování a zajištění. Budete se orientovat v systému finanční regulace a dokážete vyhodnotit dopad měnově politických zásahů na finanční instituce i měnový vývoj. S využitím analytických nástrojů budete schopni vysvětlit chování finančních trhů. Uplatnění najdete v bankách, pojišťovnách, mez. finančních institucích, dokonce i v centrální bance nebo v orgánech regulujících finanční trh.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident Název předmětu Kredity Výuka
1BP403 Bankovnictví II 6 4/0
1BP404 Kapitálové trhy II 6 4/0
1MT400

nebo

1MT461

Mezinárodní monetární ekonomie

nebo

Mezinárodní finanční management

6

 

6

2/2

 

4/0

 

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Souborná zkouška

Studenti zapsaní do studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Souborná zkouška probíhá formou obhajoby seminární práce.  Student zpracuje písemnou práci na stanovenou problematiku v rozsahu přibližne 10 stran. Písemnou práci musí student odevzdat nejpozději týden před konáním ústní části souborné zkoušky. Ústní část obsahuje prezentaci zpracované problematiky a odbornou rozpravu. Více informací na stránkách katedry. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.