Studijní programy navazujícího magisterského studia

Fakulta financí a účetnictví je veřejnou vysokou školou a ke studiu v některém ze šesti studijních programů navazujícího magisterského studia (viz charakteristiky níže) může být přijat každý, kdo dosáhl bakalářského vzdělání a splnil podmínky přijímacího řízení.

  • Studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze je dvouleté prezenční formou, zakončené státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolvent bakalářského studia získává druhý stupeň vysokoškolského vzdělání a titul „inženýr„, ve zkratce Ing. před jménem.
  • Studium probíhá v českém jazyce a nevybírá se za ně školné.
  • Všechny studijní programy jsou řádně akreditovány v souladu s požadavky vysokoškolského zákona, pravidly Národního akreditačního úřadu ČR a pravidly pro vnitřní hodnocení kvality VŠE v Praze.
  • Výuka je organizována v kreditním systému v souladu s pravidly evropského systému převoditelnosti kreditů ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje studentům mezinárodní uznávání absolvovaných předmětů a získaného diplomu.

Detailnější informace o studiu včetně přesných studijních plánů jednotlivých programů naleznete na konci brožurky pro nastupující studenty magisterského studia.

Studijní programy navazujícího magisterského studia