Časté otázky uchazečů (FAQ)

Přijímací řízení

Pro doložení průměru známek z matematiky a angličtiny, případně jiného studovaného jazyka, a následnou možnost prominutí přijímacích testů, je třeba doložit vysvědčení úředně ověřená, konvertovaná do elektronické podoby prostřednictvím služby CzechPOINT. V případě, že v pololetí posledního ročníku dostanete místo vysvědčení katalogový list, můžete jej k doložení svého prospěchu použít, pokud obsahuje tyto údaje:
jméno(a) a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, podpis a razítko školy nebo elektronický podpis ředitele školy*. Katalogový list musí být také vložený jako úředně ověřený, konvertovaný soubor viz výše.

* Pokud katalogový list obdržíte s elektronickým podpisem ředitele, jedná se už o ověřený soubor ověřený elektronický soubor a můžete jej rovnou vložit do nepovinných dokumentů v přihlášce.

Na úvodní straně Elektronické přihlášky je možnost generování nového hesla.

Můžete uplatnit pouze jednu přihlášku, na které máte uvedený jako prioritní program, o který máte největší zájem. Jeden nebo dva další alternativní (náhradní) programy můžete vybrat v této přihlášce, v dlaždici Údaje o e-přihlášce. Platbu proveďte pouze jednu, ve stanovené výši pro aktuální rok, s variabilním symbolem přihlášky, který je uveden v dlaždici Platba.

Otevřete si přihlášku přihlašovacímu údaji, které jste dostal/a e-mailem (nedoporučujeme heslo měnit). V dlaždici Údaje o e-přihlášce otevřete roletku alternativní typ A a vyberte program, stejně můžete zvolit u bakalářského studia 3. program v roletce alternativní typ B. Volba alternativních programů je možná pouze do zaplacení přihlášky a převedení/akceptování přihlášky studijním oddělením. Potom se už vaše změny v akceptované přihlášce na studijním oddělení neprojeví.

Nejde-li Vám dohledat škola podle názvu, který měla v době maturity, tak napište obecný nebo podobný název školy a v rozbalené nabídce škol hledejte podle ulice a města, kde jste studoval/a.  Pak vyhledejte obor studia, také hledejte ten nejpodobnější. Rok maturity zadáváte buďto skutečný, nebo plánovaný.

Ne, přijímací test z AJ nepromíjíme ani těm uchazečům, kteří z AJ mají certifikát, aby podmínky byly skutečně pro všechny stejné. Během studia ale přesto budete mít malou výhodu: pokud máte oficiální certifikát alespoň úrovně B2, lze si během studia nechat uznat předmět Příprava na FCE 2 a dostanete tedy 3 kredity prakticky bez práce.

Změna studijního programu

Studijní a zkušební řád VŠE v Praze nepovoluje přestup do jiného studijního programu, tzn. po zapsání do studia nelze program změnit, lze pouze požádat o ukončení studia.

Pro přestup je pak potřeba splnit bodovou hranici pro přijetí na studijní program, na který chcete přestoupit. Tzn. ujistit se, že byste se býval/a byl/a dostal/a na FFÚ i v době, kdy jste nastoupil/a na program, který nyní studujete. O přestup na jiný program se žádá prostřednictvím obecné žádosti v InSIS a uskutečňuje se k začátku semestru. Jelikož by se jednalo o přestup v rámci fakulty, bude Váš dosavadní průměr z uznaných předmětů započítán pro účely prospěchového stipendia i výjezdu do zahraničí.

Bohužel budete muset absolvovat standardní přijímací řízení příští rok. Přestup mezi fakultami je v zásadě nemožný stejně jako přijetí do studia na základě neaktuálního přijímacího řízení.

Systém studia

Na VŠE je na zkoušky obecně pouze jeden pokus.
Známkuje se čísly: 1 (90-100 bodů), 2 (75-89 bodů), 3 (60-74 bodů),
což znamená, že student zkoušku úspěšně složil. Při známce 4 (0-49 bodů) je nutné si předmět zapsat v jednom z dalších semestrů znovu (povinné předměty) a celý jej znovu absolvovat. U všech předmětů však existuje také známka 4+ (pokud student dostane za semestr body v rozmezí 50-59). V tomto případě má student možnost dodatečného přezkoušení či opakování některé z částí hodnocení.

Hodnocení je navíc u velké většiny předmětů rozděleno na několik částí a závěrečný test/zkouška je pouze jednou z nich. Na VŠE klademe důraz na průběžné hodnocení. Není tedy potřeba se bát, že vám jeden špatný den pokazí výsledek celého předmětu.

Tato možnost na VŠE neexistuje. Systém studia na VŠE je založen na kreditových poukázkách, které jsou čerpány při zápisu předmětů, a na začátku studia jsou každému studentovi přiděleny i tzv. rezervní poukázky. Ty jsou určeny právě na opakování neúspěšně ukončených předmětů. Jestli se Vám tedy první semestry studia nevyvedly podle představ, musíte si zapsat neúspěšně uzavřené předměty znovu. Pokud už teď víte, že nemáte dostatek poukázek k dokončení studia, doporučuji si podat znovu přihlášku k přijímacímu řízení do prvního ročníku, nebo si požádat o dodatečné přidělení poukázek. Tuto žádost schvaluje děkan fakulty.

Není to pravda. Matematiku potkáte během studia u přijímacích testů (pokud je musíte absolvovat) a poté už jen během jednoho semestru v předmětu Matematika pro ekonomy. VŠE organizuje přípravné kurzy na přijímací testy z matematiky a lze si zakoupit i cvičebnici s variantami z minulých let, která vám pomůže při přípravě.

Během studia samozřejmě i nadále něco „počítáte“, ať už v účetnictví, daních nebo ve statistice. Jedná se už ale o aplikovanou (a mnohdy základní) matematiku a tedy o počítání konkrétních výsledků na reálných příkladech a úlohách s jednoznačným využitím v praxi. Tyto věci někdy počítáte pouze v Excelu. Na FFÚ je čísel hodně, ale vždy si za nimi dokážete něco představit a víte, co a proč jste spočítali. Studium na FFÚ tedy skutečně nestojí jen na perfektních teoretických znalostech matematiky.

V některých studijních programech je několik stovek studentů, ale rozhodně studium není anonymní. VŠE organizuje seznamovací kurzy, na které pravidelně jezdí i děkan fakulty spolu se zástupci studentských klubů, které na fakultě působí. Starší studenti navíc pro nováčky pořádají v rámci projektu FFÚ Guides několik úvodních akcí, které pomáhají nejen se zapojením se do studia, ale umožňují i vytvářet vazby. V prvním semestru bakalářského studia navíc máte většinu přednášek a cvičení se spolužáky ze stejného programu a dalšími lidmi, které znáte nebo můžete poznat.

Podobně to platí u vyučujících. Pokud jste při hodinách aktivnízapojujete se do výukyzajímáte se o dění na fakultě, vyučující to ocení a zapamatují si vás.

Studium není pouze teoretické! Na naší fakultě působí ti nejlepší vyučující, kteří často využívali vyučovanou látku ve své praxi, jsou kapacitami svého oboru a látku předávají studentům tak, aby byla využitelná v praxi a studenty bavila. Často jsou do výuky zařazovány případové studie, které na konkrétních příkladech známých firem objasňují a rozšiřují vyučovanou látku. Mnoho předmětů vyučují odborníci z praxe, kteří pracují např. v poradenských společnostech a dokáží vám předat nejen teoretické znalosti, ale i svůj pohled z praxe. FFÚ připraví velmi dobře na práci v oboru a zájem firem o naše absolventy to potvrzuje.

Znalosti pro vás mohou být výhodou, ale nejsou nutné. Mnohem více záleží na vašem zájmu o oblasti, jako je účetnictví, zdanění nebo finanční teorie.

Často se nás studenti ptají, zda je rozdíl mezi absolventy gymnázií a obchodních akademií. Jistý rozdíl existuje – absolventi obchodních akademií již základy účetnictví studovali, absolventi gymnázií mají naopak lepší základ z matematiky, a tudíž si navzájem během studia pomáhají. Po prvním ročníku u nás již prakticky nerozlišíte, kdo studoval na gymnáziu a kdo na obchodní akademii.

Stipendia

Základní stipendium pro je to ubytovací, o které se žádá prostřednictvím InSIS (viz návod níže), pokud máte trvalé bydliště mimo Prahu.
Prospěchové stipendium se týká až studentů ve druhém a vyšším ročníku, žádá se o něj obecnou žádostí v InSIS do poloviny října podle podle Vyhlášky děkana 1/2010, o sociální stipendium se žádá rovněž do poloviny října.

ISIC karta (studentský průkaz)

Zřízení ISIC karty pro nové studenty probíhá kompletně online, postup najdete zde. ISIC karta vás opravňuje nejen k využívání služeb knihovny, menzy a přístupu do školy, ale získáte i slevy např. na dopravu či vstupné v různých institucích.

Uznávání předmětů

To by samozřejmě šlo. Jen musíme upozornit na důsledky. Uznat lze maximálně v rámci bakalářského studia 36 kreditů a v rámci navazujícího magisterského studia 24 kreditů, známky musí být nejhůře dvojky, za každý uznaný předmět se strhává 0,2 kreditové poukázky.