Rozvoj a řízení kvality

Odborný rozvoj zaměstnanců

Základním předpokladem pro rozvoj a zvyšování kvality vzdělávacích a výzkumných procesů jsou kvalitní akademičtí pracovníci a jejich odborný rozvoj. Odborný rozvoj zaměstnanců se na fakultě uskutečňuje formou prohlubování či zvyšování kvalifikace, a to zejména jednorázovými školeními či kurzy nebo doktorským studiem a získáváním vědecko-pedagogických hodností.

Podrobný přehled o kvalifikační struktuře, nově získaných doktorských a vědecko-pedagogických hodnostech pracovníků fakulty je uveden ve výročních zprávách, částech Personální zajištění fakulty a Kvalifikační rozvoj zaměstnanců fakulty.

Rozvojové projekty

Zvyšování kvality vysokoškolských činností a výstupů je podporováno z vnitřních zdrojů fakulty i s využitím externích projektů. V posledních letech se fakulta zapojila do řešení např. těchto externích rozvojových projektů:

  • Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů, OP VK 2009-2012
  • Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí, OP PA 2010-2012
  • Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, OP VVV 2017-2022
  • Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, OP VVV 2018-2019

Databáze všech rozvojových projektů je uvedena zde.

Řízení kvality

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je založen na celoškolním institucionálním rámci a obsahuje pravidelné hodnocení všech klíčových procesů, výstupů a pracovníků na fakultě. Obsahuje v sobě např. tyto prvky:

  • zajišťování a vnitřní hodnocení kvality lidských zdrojů (pravidelná hodnocení podřízených založená na kvalitativním a kvantitativním posouzení pracovníků)
  • zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávání (akreditace programů a předmětů a pravidelné hodnotící zprávy garantů včetně zpětné vazby studentů a absolventů)
  • zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti (pravidelné hodnotící zprávy garantů programů a děkana)

Hlavními nástroji fakulty pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality jsou pravidelné zpětné vazby, sebehodnotící zprávy, peer review hodnocení a odborné kolektivní posuzování v příslušných orgánech. Hlavními fakultními orgány v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality jsou:

  • děkan – proděkani – vedoucí kateder (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality lidských zdrojů, vnějších vztahů a rovněž pro všechny aspekty provozního a ekonomického řízení),
  • garanti předmětů – garanti programů – akreditační rada a oborové rady – děkan – akademický senát – vědecká rada (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality výuky)
  • garanti programů – vědecká rada (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti)

Za realizaci systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality odpovídá rektor, na fakultě děkan. Průběh vnitřního hodnocení kvality řídí Rada pro vnitřní hodnocení VŠE.

MEP/IEP2020

Data pro mezinárodní evaluační panel 2020 jsou k dispozici zde.