Rozvoj a řízení kvality

Odborný rozvoj zaměstnanců

Základním předpokladem pro rozvoj a zvyšování kvality vzdělávacích a výzkumných procesů jsou kvalitní akademičtí pracovníci a jejich odborný rozvoj. Odborný rozvoj zaměstnanců se na fakultě uskutečňuje formou prohlubování či zvyšování kvalifikace, a to zejména jednorázovými školeními či kurzy nebo doktorským studiem a získáváním vědecko-pedagogických hodností.

Podrobný přehled o kvalifikační struktuře, nově získaných doktorských a vědecko-pedagogických hodnostech pracovníků fakulty je uveden ve výročních zprávách, částech Personální zajištění fakulty a Kvalifikační rozvoj zaměstnanců fakulty.

Rozvojové projekty

Zvyšování kvality vysokoškolských činností a výstupů je podporováno z vnitřních zdrojů fakulty i s využitím externích projektů. V posledních letech se fakulta zapojila do řešení či přípravy např. těchto externích rozvojových projektů:

 • Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů, OP VK 2009-2012
 • Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí, OP PA 2010-2012
 • Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, OP VVV 2017-2022
 • Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE I, OP VVV 2017-2019
 • Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze, OP VVV 2020-2023
 • Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE II, OP VVV 2020-2023
 • Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze, OP VVV 2020-2023
 • CRP Rozvoj standardů pro zajišťování kvality forem výuky (2018+)
 • CRP Dotazníkové šetření mezi absolventy (2022)
 • CRP Sociální bezpečí (2022)
 • CRP University leaders in SDG /UNILEAD/ (2022)
 • Národní plán obnovy 6/2022-7/2024 (v přípravě)

Databáze všech rozvojových projektů je uvedena zde.

Případové studie vzniklé v rámci projektů IRS jsou umístěny zde.

Ukázkový náhled výsledků anket absolventů FFÚ VŠE je shrnut zde.

Ukázkový náhled výsledků anket studentů ke kvalitě výuky FFÚ VŠE je shrnut zde.

Shrnutí výsledků ankety pro pedagogy SŠ a kvízu pro studenty SŠ:

 • leden 2021 zde;
 • prosinec 2021 zde.

Řízení kvality

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je založen na celoškolním institucionálním rámci a obsahuje pravidelné hodnocení všech klíčových procesů, výstupů a pracovníků na fakultě. Obsahuje v sobě např. tyto prvky:

 • zajišťování a vnitřní hodnocení kvality lidských zdrojů (pravidelná hodnocení podřízených založená na kvalitativním a kvantitativním posouzení pracovníků)
 • zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávání (akreditace programů a předmětů a pravidelné hodnotící zprávy garantů včetně zpětné vazby studentů a absolventů)
 • zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti (pravidelné hodnotící zprávy garantů programů a děkana)

Hlavními nástroji fakulty pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality jsou pravidelné zpětné vazby, sebehodnotící zprávy, peer review hodnocení a odborné kolektivní posuzování v příslušných orgánech. Hlavními fakultními orgány v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality jsou:

 • děkan – proděkani – vedoucí kateder (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality lidských zdrojů, vnějších vztahů a rovněž pro všechny aspekty provozního a ekonomického řízení),
 • garanti předmětů – garanti programů – akreditační rada a oborové rady – děkan – akademický senát – vědecká rada (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality výuky)
 • garanti programů – vědecká rada (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti)

Za realizaci systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality odpovídá rektor, na fakultě děkan. Průběh vnitřního hodnocení kvality řídí Rada pro vnitřní hodnocení VŠE.

MEP/IEP2020

Data pro mezinárodní evaluační panel 2020 jsou k dispozici zde.