Rozvoj a řízení kvality

Odborný rozvoj zaměstnanců

Základním předpokladem pro rozvoj a zvyšování kvality vzdělávacích a výzkumných procesů jsou kvalitní akademičtí pracovníci a jejich odborný rozvoj. Odborný rozvoj zaměstnanců se na fakultě uskutečňuje formou prohlubování či zvyšování kvalifikace, a to zejména jednorázovými školeními či kurzy nebo doktorským studiem a získáváním vědecko-pedagogických hodností.

Podrobný přehled o kvalifikační struktuře, nově získaných doktorských a vědecko-pedagogických hodnostech pracovníků fakulty je uveden ve výročních zprávách, částech Personální zajištění fakulty a Kvalifikační rozvoj zaměstnanců fakulty.

Rozvojové projekty

Zvyšování kvality vysokoškolských činností a výstupů je podporováno z vnitřních zdrojů fakulty i s využitím externích projektů. V posledních letech se fakulta zapojila do řešení např. těchto externích rozvojových projektů:

 • Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů, OP VK 2009-2012
 • Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí, OP PA 2010-2012
 • Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, OP VVV 2017-2022
 • Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE I, OP VVV 2017-2019
 • Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze, OP VVV 2020-2022
 • Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE II, OP VVV 2020-2022
 • Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze, OP VVV 2020-2023

Databáze všech rozvojových projektů je uvedena zde.

Případové studie vzniklé v rámci projektů IRS jsou umístěny zde.

Výsledky anket absolventů FFÚ VŠE jsou shrnuty zde.

Shrnutí výsledků ankety pro pedagogy SŠ a kvízu pro studenty SŠ (2021) zde.

Řízení kvality

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je založen na celoškolním institucionálním rámci a obsahuje pravidelné hodnocení všech klíčových procesů, výstupů a pracovníků na fakultě. Obsahuje v sobě např. tyto prvky:

 • zajišťování a vnitřní hodnocení kvality lidských zdrojů (pravidelná hodnocení podřízených založená na kvalitativním a kvantitativním posouzení pracovníků)
 • zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávání (akreditace programů a předmětů a pravidelné hodnotící zprávy garantů včetně zpětné vazby studentů a absolventů)
 • zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti (pravidelné hodnotící zprávy garantů programů a děkana)

Hlavními nástroji fakulty pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality jsou pravidelné zpětné vazby, sebehodnotící zprávy, peer review hodnocení a odborné kolektivní posuzování v příslušných orgánech. Hlavními fakultními orgány v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality jsou:

 • děkan – proděkani – vedoucí kateder (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality lidských zdrojů, vnějších vztahů a rovněž pro všechny aspekty provozního a ekonomického řízení),
 • garanti předmětů – garanti programů – akreditační rada a oborové rady – děkan – akademický senát – vědecká rada (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality výuky)
 • garanti programů – vědecká rada (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti)

Za realizaci systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality odpovídá rektor, na fakultě děkan. Průběh vnitřního hodnocení kvality řídí Rada pro vnitřní hodnocení VŠE.

MEP/IEP2020

Data pro mezinárodní evaluační panel 2020 jsou k dispozici zde.