Publikace

Výzkumná a publikační činnost jsou nedílnou součástí akademické práce učitelů a doktorských studentů. Jádrem publikační činnost na fakultě jsou články v odborných recenzovaných časopisech (tuzemských a zahraničních), výzkumné monografie a učebnice. Standardní částí publikačního procesu je příprava textu s využitím jeho odborné diskuse v rámci vědeckých konferencí. Knihy a skripta autorů fakulty publikované v Nakladatelství Oeconomica je možné zakoupit přímo v Nakladatelství Oeconomica nebo jeho prodejnách.

Citační ohlasy publikační činnosti pracovníků fakulty lze sledovat v databázích Web of Science, Scopus nebo Google Scholar. Aktuální přehled nejlepších časopisů v různých ekonomických oborech publikuje pravidelně např. Chartered Association of Business Schools (ABS).

Připravované publikace jsou zveřejňovány v edičním plánu pro příslušný rok.

Studenti publikují zejména své kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, doktorské). Informace ke kvalifikačním pracím obsahuje Studijní a zkušební řád. Pro práce zpracovávané na Fakultě financí a účetnictví podmínky podrobněji upravuje Vyhláška děkana FFÚ č. 1/2014 upravující některé podmínky studia na FFÚ. Všechny kvalifikační práce včetně posudků jsou zveřejňovány; fakulta nepodporuje „utajování“ (odložení zveřejnění) kvalifikačních prací.

Akademičtí pracovníci mohou v rámci habilitačního řízení zpracovávat habilitační práce. Informace k habilitačním pracím jsou zde.

 

Evidence publikací pracovníků a studentů

Všechny kvalifikační práce včetně posudků jsou zveřejněny zde. Seznam všech publikací pracovníků a studentů fakulty je evidován v Databázi publikační činnosti VŠE (PC VSE). Návrhy na vklady do se odevzdávají asistentce děkana (Darině Kubové) pomocí formuláře včetně doložení publikace. U každé knižní publikace (učebnice, odborná monografie atp.) vydané mimo nakladatelství VŠE autor dokládá protokol o kontrole originality (detaily viz D. Kubová nebo A. Bernasová).

V databázi PC VSE lze v Informacích o časopisech dohledat přes vyhledání časopisu obory Web of Science (WoS), Scopus nebo FORD. Zde jsou časopisy setříděny podle AIS (a rozděleny do kvartilů), ve WoS třídění lze přidat i kategorii „Zobrazit Impact Factor“ (IF) pro řazení časopisů v daném oboru podle IF. V hlavičce každého seznamu je uveden medián příslušného ukazatele (FORD – AIS/IF a SJR, WoS – AIS a IF, Scopus – SJR).

Oprava záznamu ve WoS-Clarivate (chybné záznamy, změny jména, integrace záznamů pod jedno jméno atp.)

Vyplňte formulář požadavku na provedení změny, do cca týdne přijde informace o provedení změny. V dalším týdnu se změna promítne do databáze WoS-Clarivate.

Výzkumná a publikační etika

Fakulta netoleruje žádné formy porušování výzkumné a publikační etiky a zjištěné prohřešky sankcionuje. Za porušení výzkumné a publikační etiky je považováno zejména

  • používání nekorektních nebo nedůvěryhodných údajů,
  • věcný, finanční či osobní konflikt zájmů ve výzkumu, publikační činnost nebo kvalifikačním řízení,
  • plagiátorské a autoplagiátorské praktiky,
  • neautentické citování a necitování použitých zdrojů,
  • nekorektní spoluautorství ve výsledcích výzkum a v publikacích,
  • narušování anonymity oponentního a recenzního řízení a jakékoli jiné nekorektní zásahy do výběrových procedur v oblasti grantů, publikací a kvalifikačních řízení.

Fakulta požaduje u všech závěrečných prací studentů a kvalifikačních prací akademických pracovníků systematickou kontrolu jejich originality.

Fakulta rovněž omezuje publikování a prezentace v nedůvěryhodných a ve vědecké komunitě neuznávaných nakladatelstvích, časopisech [1, 2] a konferencích (tzv. predátorské praktiky).

Návody, jak rozeznat neetické praktiky ve vybraných oblastech, lze komplexně v angličtině nalézt např. zde nebo na stránkách CIKS VŠE.