Časté otázky studentů (FAQ)

Můžete si ho vygenerovat v InSIS v aplikaci Tisk dokumentů. Potvrzení bude elektronicky ověřené a lze jej vygenerovat v češtině i angličtině. Do hodiny se objeví v Úložišti dokumentů.

Žádosti na studijní oddělení můžete podat prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v InSIS, kde vyberete příslušný druh žádosti.

Skupina oJ2 je společná pro všechny studenty bakalářských studijních programů na FFÚ. Musíte odstudovat 6 kreditů.
Informace naleznete na konci příručky pro studenty toho akademického roku, ve kterém započalo vaše studium na fakultě.

Pozor na informaci v InSISu, že máte oJ2 splněno: InSIS kontroluje pouze počet kreditů, ale nekontroluje, zda máte získány potřebné zkoušky/předměty.
Může se tedy stát, že u oJ2 vidíte v InSISu „splněno“, ale nemáte potřebný počet zkoušek. Pokud nebudete mít splněny zkoušky z oJ2 v požadované struktuře, nelze uzavřít Váš index pro SZZ a nemůžete se na ni přihlásit.

V případě dotazů se prosím obraťte na svou studijní referentku. Neodkládejte řešení oJ2 (a případné dotazy k těmto předmětům) až na 6. semestr.

Nejsou přípustné např. tyto možnosti: zápočet, na který nenavazuje zkouška (např. zápočet ze španělštiny a zkouška z němčiny; zápočet z italštiny a zápočet z němčiny) nebo studování nižší úrovně angličtiny, než studujete v oJ1.

Lhůta 3 nebo 6 měsíců mezi zadáním práce a předpokládaným datem obhajoby (viz opatření děkana o plnění studijních povinností) se počítá takto:

 • Datum zadání se počítá (fikce) vždy k prvnímu dni měsíce.
 • Předpokládané datum obhajoby (fikce) je:
  • 10. 2. pro zimní termín,
  • 15. 6. pro letní termín, a
  • 15. 9. pro podzimní termín.

Pokud student dokončí a odevzdá práci dříve, než plánoval, a nesplnil by tak podmínku lhůty, nemůže se zúčastnit obhajoby.

Lhůta 14 / 21 dnů od data odevzdání dokončené práce do data obhajoby se počítá dle dne odevzdání práce do InSIS dne obhajoby práce, na který je student přihlášen.

Příklady:

 • V zadání BP je uvedeno datum zadání „březen“, student může jít na obhajobu v červnu nebo později.
 • V zadání DP je uvedeno datum zadání „prosinec“, student může jít na obhajobu v červnu nebo později.
 • V zadání DP je uvedeno datum zadání „leden“, student nemůže jít na obhajobu v červnu, musí jít později.

Informace najdete na webu fakulty:
bakalářské studium: zde
navazující magisterské studium: hlavní specializace, vedlejší specializace

Po každém semestru musíte mít v prezenční formě studia počet kontrolních kreditů nejméně ve výši dvacetinásobku počtu semestrů, v nichž jste neměli přerušeno studium (tj. po prvním semestru 20 kreditů, po druhém 40 kreditů atd.). V případě, že tuto podmínku nesplníte, jsou vám odečteny kreditové poukázky v příslušné výši. V případě neúspěšného ukončení většího množství předmětů v semestru tomuto věnujte pozornost, abyste po korekci neměli počet poukázek nižší, než potřebný počet poukázek k úspěšnému ukončení studia. V takovém případě je nutno včas situaci řešit a kontaktovat studijní oddělení. Situaci upravuje opatření děkana o plnění studijních povinností.

V případě, kdy studujete předměty navazujícího magisterského studia během bakalářského studia ve skupině cVOR, které si následně chcete nechat uznat, pamatujte na skutečnost, že takto získané kredity nejsou zařazeny do žádného semestru studia – nejedná se o tzv. kontrolní kredity, a proto se nepočítají do podmínky úspěšného odstudování dvacetinásobku kreditů za každý semestr, ve kterém nemáte přerušeno studium (viz Korekce kreditových poukázek).

Certifikáty Cambridge English se uznávají za jazykové předměty násldovně:

 • certifikáty B2 First (FCE), B2 First for Schools (FCE), B2 Business Vantage (BEC Vantage) se uznávají za 3 kredity,
 • certifikáty C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), C1 Business Higher (BEC Higher) se uznávají za 6 kreditů,

B2: 2AJ304
B2 BEC: 2AJ308

C1: 2AJ305 + 2AJ306
C1 BEC: 2AJ309 + 2AJ310
C2: 2AJ323 + 2AJ324

Certifikáty nejsou pro účely uznávání časově limitovány. Dle SZŘ (jiná uznaná studijní povinnost) nejsou uznané studijní povinnosti zařazeny do konkrétního semestru – nejedná se tak o získané kontrolní kredity a počet vyčerpaných kreditových poukázek je o pětinu vyšší.

Student pro uznání do elektronické žádosti v InSIS nahraje sken certifikátu a dále v systému Cambridge Verification vybere možnost Send results a instituci Prague University of Economics and Business.

Studentům, kteří certifikát získají skrz katedru anglického jazyka, FFÚ poskytne motivační příspěvek:

B2: 2000 Kč
C1: 2500 Kč
C2: 3000 Kč

Prospěchové stipendium je přiznáváno studentům bakalářských a magisterských studijních programů za vynikající studijní výsledky v uplynulém ak. roce při splnění podmínek, které jsou upraveny v opatření děkana o poskytování stipendií. Stipendium se vyplácí 10 měsíců v roce (mimo hlavní prázdniny). Výše stipendia v daném roce záleží na počtu žadatelů a objemu prostředků, které lze rozdělit.

Např. od ak. roku 2022/2023 studentům s průměrem 1,00 náleží prospěchové stipendium 7 500 Kč měsíčně, s prospěchem 1,01-1,20 pak 5 000 Kč a studenti s prospěchem 1,21-1,40 obdrželi 2 500 Kč.

Žádost o přiznání prospěchového stipendia se podává přes Kontaktní centrum. Datum pro podání žádosti je stanoveno Harmonogramem FFÚ.

Více o stipendiích zde.

Všichni noví studenti zapsaní do studia od 9/2023 již budou muset absolvovat nový formátStávající studenti si mohou vybrat:

 • Pokud absolvují část SZZ v dosavadním formátu (tj. buď státnici nebo obhajobu) do konce června 2024, nová forma se jich netýká
 • Pokud student chce přejít do nového formátu SZZ, může si již v 6/2024 zvolit termín s novým formátem
 • Pokud neabsolvují žádnou část SZZ v dosavadním formátu do konce června 2024, nová forma je pro ně od 9/2024 povinná.

Konkrétní přechodná ustanovení upravující změnu systému SZZ naleznete v opatření děkana o plnění studijních povinností.

Podáte žádost skrze Kontaktní centrum, kde uvedete, na jaké semestry a proč chcete studium přerušit. Přerušit lze na jeden semestr, poté je nutno podat další žádost.

Přerušení se povoluje zejména z důvodu lékařem potvrzených dlouhodobých zdravotních potíží, závažných a doložených rodinných důvodů (např. péče o vážně nemocného člena domácnosti), prokázaného studia či odborné stáže / praxe v zahraničí obvykle do jednoho roku v renomované instituci a související s programem studia, excelentní sportovní reprezentace, dokončení studia na škole, kde bylo zahájeno studium před nástupem na FFÚ atd.

Přerušení se nepovoluje např. z  důvodu pracovního vytížení, souběžného studia na více školách, z důvodu podnikatelských aktivit atd.

Status studenta máte od 1. září roku, ve kterém zahajujete studium.
Status studenta končí dnem splnění poslední studijní povinnosti (státní zkouška či obhajoba závěrečné práce).

Status studenta vám přiznává výhody, které jsou se studiem často spojovány (studentské jízdné, nárok na slevu v menze a další).

Po úspěšném ukončení studia za vás ještě celý následující kalendářní měsíc platí zdravotní pojšitění stát (do 26 let).
Výjimku tvoří studenti doktorských studijních programů v prezenční formě starší 26 let, pokud nemají, kteří poprvé studují v rámci standardní doby studia a nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Pokud je student zařazen v programu duální kariéry a nemůže z důvodu sportovních aktivit splnit v daném semestru studijní povinnost, zadává mu vyučující do InSIS na konci semestru „omluveno“.

Jakmile v dalším semestru proběhne úspěšně zápočet/zkouška, student si v InSIS podá žádost o opravu hodnocení předmětu na studijní oddělení. Studijní oddělení pak po komunikaci s učitelem známku změní.

Student si tedy v následujícím semestru předmět znova nezapisuje.

S případnými dotazy se obraťte na paní Kristinu Kurišovou (rektorát), tel. 224 095 626, email kurisovk@vse.cz, místnost NB 82.

Jak požádat o ubytovací stipendium zjistíte zde.

S případnými dotazy se obraťte na paní Kristinu Kurišovou (rektorát), tel. 224 095 626, email kurisovk@vse.cz, místnost NB 82.

Ankety

2023

2022