Časté otázky studentů (FAQ)

Můžete si ho vygenerovat v InSIS v aplikaci Tisk dokumentů. Potvrzení bude elektronicky ověřené a lze jej vygenerovat v češtině i angličtině. Do hodiny se objeví v Úložišti dokumentů.

Žádosti na studijní oddělení můžete podat prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v InSIS, kde vyberete příslušný druh žádosti.

Skupina oJ2 je společná pro všechny studenty bakalářských studijních programů na FFÚ. Musíte odstudovat 6 kreditů.

Informace naleznete na konci informační brožury toho akademického roku, ve kterém započalo vaše studium na fakultě.

Pozor na informaci v InSISu, že máte oJ2 splněno: InSIS kontroluje pouze počet kreditů, ale nekontroluje, zda máte získány potřebné zkoušky.
Může se tedy stát, že u oJ2 vidíte v InSISu „splněno“, ale nemáte potřebný počet zkoušek. Pokud nebudete mít splněny zkoušky z oJ2 v požadované struktuře do konce 6. semestru, nelze uzavřít Váš index pro státní zkoušku a nemůžete se na ni přihlásit.

V případě dotazů se prosím obraťte na svou studijní referentku. Neodkládejte řešení oJ2 (a případné dotazy k těmto předmětům) až na 6. semestr.

Nejsou přípustné např. tyto možnosti:
zápočet, na který nenavazuje zkouška (např. zápočet ze španělštiny a zkouška z němčiny; zápočet z italštiny a zápočet z němčiny) nebo studování nižší úrovně angličtiny, než studujete v oJ1.

Status studenta máte od 1. září roku, ve kterém zahajujete studium.
Status studenta končí dnem splnění poslední studijní povinnosti (státní zkouška či obhajoba závěrečné práce).

Status studenta vám přiznává výhody, které jsou se studiem často spojovány (studentské jízdné, nárok na slevu v menze a další).

Po úspěšném ukončení studia za vás ještě celý následující kalendářní měsíc platí zdravotní pojšitění stát (do 26 let).
Výjimku tvoří studenti doktorských studijních programů v prezenční formě starší 26 let, pokud nemají, kteří poprvé studují v rámci standardní doby studia a nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Informace najdete na webu fakulty:
bakalářské studium: odkaz
navazující magisterské studium: hlavní specializace, vedlejší specializace

Obraťte se na paní Kristinu Kurišovou (rektorát), tel. 224 095 626, email kurisovk@vse.cz.

Obraťte se na paní Kristinu Kurišovou (rektorát), tel. 224 095 626, email kurisovk@vse.cz.