Erasmus+

Informace pro zájemce o studium v zahraničí

1. Semestrální výměnné pobyty (Erasmus + a další programy)

Semestrální výměnné pobyty se realizují na základě dvoustranných partnerských dohod uzavřených mezi VŠE a zahraničními univerzitami. Nejznámější program pro členy EU je program Erasmus+. Studenti FFÚ k financování svého studia v zahraničí využívají nejen programu Erasmus + , ale i dalších fondů VŠE, které jim umožňují studovat i mimo Evropu. V současné době má VŠE více než 250 partnerských vysokoškolských institucí po celém světě. Studenti, kteří budou na semestrální výměnný pobyt vysláni jsou vysláni na základě výběrového řízení. Hlavní výběrové řízení se koná v únoru/březnu akademického roku. Další výběrová řízení se konají v průběhu hlavních letních prázdnin a během září. Více najdete na webu OZS.

2. Jak zařídit formality k semestrálnímu výměnnému pobytu?

(Erasmus + a další programy) 

POSTUP PŘI ZAŘIZOVÁNÍ „LEARNING AGREEMENT (LA)“, „ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA)“  A  UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Před odjezdem:

 • Sestavení LA, výběr předmětů a předběžné odsouhlasení LA s konzultanty FFÚ – emailem, popřípadě osobně po dohodě. Poraďte se s konzultanty i v případě, že LA na evropské university vyplňujete online!
 • Learning Agreement na webu OZS
 • Předložení LA proděkance pro zahraniční vztahy FFÚ doc. Marcela Zárybnické Žárové online prostřednictvím  Erasmus+ Dashboard, Kontaktního centra v InSIS nebo – osobně v úředních/konzultačních hodinách (viz InSIS)

Konzultanti FFÚ:

Karolína Šimůnková: simk10@vse.cz

Konzultanti vám poradí:

 1. jak vyplnit formulář LA/OLA,
 2.  jak vybrat předměty a
 3. prodiskutují i možnosti uznání předmětů po návratu ze zahraničí.

Během pobytu:

 • Pokud si student bude chtít změnit některý kurz, je to možné. Je zapotřebí o to požádat online prostřednictvím Erasmus+ Dashboard, Kontaktního centra v InSIS nebo e-mailem proděkanku pro zahraniční vztahy doc. Zárybnickou Žárovou.

Po návratu:

 • Předměty ze zahraničí neuznává proděkanka pro zahraniční vztahy, nýbrž proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
 • Žádosti o uznání předmětů ze zahraničí studenti podávají prostřednictvím InSIS

Kontakt


Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě

Studium na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE, je studium v rámci některého z programů vyhlášených Oddělením zahraničních styků VŠE.

Pravidla pro uznávání stanovená Studijním a zkušebním řádem VŠE

Studijní a zkušební řád stanovuje pro uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE, dále následující pravidla:

 • student je povinen požádat o uznání všech studijních povinností, které absolvoval při studiu na vysoké škole v zahraničí,
 • uznáním studijní povinnosti, student vyčerpá tolik kreditových poukázek, kolik odpovídá jejímu kreditovému ocenění,
 • získané kredity se mu započítávají do kontrolních kreditů,
 • za studijní povinnosti absolvované neúspěšně se mu odebere příslušný počet kreditových poukázek,
 • v případě, že student o uznání nepožádá v průběhu studia v semestru, který následuje po posledním semestru studia v zahraničí, ztrácí počet kreditových poukázek odpovídající třicetinásobku počtu semestrů studia v zahraničí, tedy 30 kreditům

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE – studenti bakalářského studijního programu

Před výjezdem musí mít student v rámci svého studijního plánu dostatek volných kreditů, studentům doporučíme – pokud plánují vycestovat – aby si nechali prostor ve volitelných předmětech.

Před výjezdem student musí mít potvrzen od proděkanky pro zahraniční vztahy learning agreement, který obsahuje předměty studované na zahraniční univerzitě (shodně je třeba nechat potvrdit veškeré případné změny) včetně způsobu uznání předmětů.

Po návratu ze zahraničí student žádá o uznání:

V případě předmětů schválených v LA (včetně schválených změn), které jsou v souladu se studijním programem studenta na VŠE:

 • pokud má student volnou kapacitu pro uznání ve skupině volitelných předmětů – uznává automaticky proděkanka pro studium, nebo
 • student může požádat o uznání odstudovaného předmětu za konkrétní povinný předmět – uznává proděkanka pro studium na základě kladného stanoviska garanta příslušného předmětu (stanovisko garanta si student vyžádá již před svým odjezdem),
 • použije rezervní kreditní poukázky
 • ve výjimečných případech, kdy student již nemá dostatečnou volnou kapacitu pro uznání v rámci volitelných předmětů, nepožádal o uznání za konkrétní povinný předmět a vyčerpal všechny rezervní kreditní poukázky, garant HS stanoví předměty (v rozsahu ECTS požadovaných k uznání), za které proděkanka pro studium předměty odstudované v zahraničí uzná. Student se tím nikterak nezbavuje povinnosti znát povinné předměty v rozsahu požadovaném u státnic.

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE – studenti navazujícího magisterského studijního programu

Před výjezdem student musí mít potvrzen od proděkanky pro zahraniční vztahy learning agreement, který obsahuje předměty studované na zahraniční univerzitě (shodně je třeba předem potvrdit veškeré případné změny) včetně způsobu uznání předmětů.

Po návratu ze zahraničí student žádá (nejlépe ihned po obdržení transcriptu, nejpozději v průběhu stu­dia v se­mestru, který následuje po posledním semestru studia v zahraničí) o uznání na stanoveném formuláři (k žádosti je třeba vždy přiložit transcript + kopii learning agreement, v případě žádosti o uznání za povinný předmět navíc sylabus předmětu):

 • v případě, že student má volnou kapacitu pro uznání ve skupině volitelných předmětů (jak HS, tak i VS) – uznává automaticky proděkanka pro studium, nebo
 • může požádat ouznání odstudovaného předmětu za konkrétní povinný předmět – uznává proděkanka pro studium na základě kladného stanoviska garanta příslušného předmětu (předměty, které bude chtít student uznat za konkrétní povinné předměty, doporučujeme prokonzultovat předem s příslušnými garanty předmětů),
 • použije rezervní kreditní poukázky
 • ve výjimečných případech, kdy student již nemá dostatečnou volnou kapacitu pro uznání v rámci volitelných předmětů, nepožádal o uznání za konkrétní povinný předmět  a vyčerpal všechny rezervní kreditní poukázky, garant HS stanoví předměty (v rozsahu ECTS požadovaných k uznání), za které proděkanka pro studium předměty odstudované v zahraničí uzná. Student se tím nikterak nezbavuje povinnosti znát povinné předměty v rozsahu požadovaném u státnic.

Jazykové kurzy se uznávají, přednostně jazykové kurzy s odborným zaměřením na specializace FFÚ.

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam nebyl student vyslán v rámci studia na VŠE

Na uznávání předmětů, které student vystudoval na zahraniční univerzitě, kam nebyl vyslán v rámci studia na VŠE (nejedná se o program vyhlášený Oddělením zahraničních styků VŠE), se vztahuje standardní režim pro uznávání předmětů na FFÚ, který stanovuje opatření děkana o plnění studijních povinností.


Stipendia na pobyty v zahraničí

K financování pobytu na zahraničních univerzitách lze využít různé formy stipendií. Přehled a podmínky poskytovaných stipendií je uveden u jednotlivých forem zahraničních pobytů na stránkách OZS.

Podpora ze strany fakulty
 • Fakulta financí a účetnictví dále podporuje studenty vysílané na zahraniční univerzity v rámci studia na VŠE ze stipendijního fondu fakulty jednorázovým příspěvkem.
 • O mimořádný finanční příspěvek mohou požádat i studenti, kteří absolvují pobyt na zahraniční univerzitě, kam nebyli vysláni VŠE, pokud prokážou jeho přínos pro studium svého oboru.