Děkan

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

děkan

Místnost: NB 104
Telefon: (+420) 224 095 101
E-mail: petr.musilek@vse.cz

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. patří k odborníkům v oblasti kapitálových trhů, investičního bankovnictví a finanční regulace. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance, kde následně získal docenturu a profesuru. Od roku 1990 působí na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde mezi lety 2000 – 2003 a 2006 – 2014 zastával funkci proděkana pro vědu a doktorské studium. Od dubna 2014 do března 2022 byl prorektorem pro vědu a výzkum VŠE. Od dubna 2022 je děkanem Fakulty financí a účetnictví. V roce 2019 byl jmenován členem prezídia Rady pro veřejný dohled nad auditem. V minulosti byl členem oborové komise GA ČR pro společenské vědy, členem prezídia Komise pro cenné papíry, členem rozkladové komise České národní banky a členem vědeckého grémia České bankovní asociace. V současné době je členem vědecké rady VŠE, Fakulty financí a účetnictví a Fakulty managementu VŠE a předsedou ediční rady časopisu Prague Economic Papers.


Vzdělání

 • 1984 – 1988 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, inženýr v oboru Finance (Ing.)
 • 1994 – 1998 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, doktor v oboru Finance (Ph.D.)
 • 1995 – 1997 Leeds Metropolitan University, Professional Diploma in Real Estate Studies
 • 1998 Vysoká škola ekonomická v Praze, habilitace v oboru Finance (doc.)
 • 2003 Vysoká škola ekonomická v Praze, profesor v oboru Finance (prof.)

Zaměstnání

 • 1988 – dosud Vysoká škola ekonomická v Praze, plný úvazek
 • 1994 – 2000 Zástupce vedoucího katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE
 • 2006 – 2014 Statutární zástupce děkana a mezi lety 2000 – 2003 a 2006 – 2014 Proděkan pro vědu a doktorské studium FFÚ VŠE
 • 2/2003 – 8/2003 Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost VŠE
 • 2003 – 2006 Člen prezídia Komise pro cenné papíry
 • 2014 – 2022 Prorektor pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2019 – dosud Člen prezídia Rady pro veřejný dohled nad auditem
 • 2022 – dosud Děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Pedagogická činnosti

 • Garant a přednášející kursů FFÚ VŠE 1BP404 Kapitálové trhy II., BP903 Finanční trhy a instituce, spolugarant vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví, vedoucí několika stovek bakalářských a diplomových prací, školitel 10 úspěšně obhájených doktorských prací, předseda komisí pro státní závěrečné zkoušky na magisterském a doktorském stupni, předseda nebo člen několika desítek komisí pro obhajobu disertačních prací na VŠE a na jiných univerzitách v ČR, předseda a člen několika desítek habilitačních a profesorských hodnotících komisí.

Vědecko-výzkumná činnost:

 • Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na oblast kapitálových trhů, a to zejména na chování cen akciových instrumentů a institucionální uspořádání trhů cenných papírů.

Členství v tuzemských i zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • 2006 – 2009 Člen Oborové komise GAČR pro společenské vědy
 • 2009 – 2018 Člen Rozkladové komise ČNB
 • 1999 – 2023 Člen Vědeckého grémia Bankovní asociace
 • 2009 – dosud Člen Redakční rady časopisu Oceňování
 • 2010 – dosud Člen Vědecké redakce Nakladatelství Oeconomica
 • 2016 – 2022 Člen Ediční rady Českého finančního a účetního časopisu
 • 2014 – 2022 Člen Výkonné rady časopisu Politická ekonomie
 • 2014 – 2022 Člen Výkonné rady časopisu Prague Economic Papers
 • 2020 – dosud Člen Pracovní skupiny MF ČR pro aplikaci zákona o auditorech
 • 2019 – dosud Člen European Finance Association
 • 2023 – dosud Předseda Ediční rady časopisu Prague Economic Papers

Ocenění

 • Cena za nejlepší fakultní knižní publikaci za rok 2000 (Finanční trhy a investiční bankovnictví)
 • Cena za prestižní publikaci VŠE v Praze za rok 2003 (Trhy cenných papírů)

Jazykové znalosti:

 • angličtina, němčina
Děkan