Studijní programy bakalářského studia

Fakulta financí a účetnictví je veřejnou vysokou školou a ke studiu v některém ze čtyř bakalářských studijních programů může být přijat každý, kdo dosáhl středoškolského vzdělání s maturitou a splnil podmínky přijímacího řízení.

  • Studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze je tříleté, prezenční formou, zakončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Absolvent bakalářského studia získává první stupeň vysokoškolského vzdělání a titul „bakalář„a zkratku Bc. před jménem.
  • Studium probíhá v českém jazyce a nevybírá se za něj školné.
  • Všechny studijní programy jsou řádně akreditovány v souladu s požadavky vysokoškolského zákona, pravidly Národního akreditačního úřadu ČR a pravidly pro vnitřní hodnocení kvality VŠE v Praze.
  • Výuka je organizována v kreditním systému v souladu s pravidly evropského systému převoditelnosti kreditů ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje studentům mezinárodní uznávání absolvovaných předmětů a získaného diplomu.
  • Další informace naleznete v brožurce pro zájemce o studium.
  • Detailní studijní plány jednotlivých programů naleznete v brožurce pro nastupující studenty.

Bakalářské studijní programy