Přijímací řízení do bakalářského studia

Jak na to?

 1. Vyber si studijní program, který tě zajímá

 2. Podej si přihlášku

 3. Vyzkoušej si přijímačky nanečisto, když se ti podaří, vezmeme tě rovnou

 4. Zapiš se do studia

Důležité termíny

22. 11. 2023 Studuj jeden den na FFÚ
1. 12. 2023 Zahájení přihlašování
19. 12. 2023 Den otevřených dveří VŠE
25. 1. 2024 Den otevřených dveří FFÚ
20. 3. 2024 Studuj jeden den na FFÚ
březen – květen 2024 Přijímačky nanečisto
30. 4. 2024 Uzávěrka přihlášek
4. 6. 2024 Vstupní test z českého jazyka pro cizince
10. 6. 2024 Přijímací zkoušky a testy
13. 9. 2024 Zahájení akademického roku děkanem a Úvod do studia
16. 9. 2024
Začátek výuky

Informace pro uchazeče

Podání přihlášky

 • Do 30. 4. je nutné podat e-přihlášku (návod zde), vložit vysvědčení ze střední školy v ČR a SR a zaplatit poplatek.
 • Je nutné uvést e-mail, který bude funkční nejméně do konce srpna (tj. soukromý, ne školní ze střední školy).
 • Na FFÚ lze podat pouze jednu přihlášku, do které lze uvést až tři studijní programy fakulty. Při podání více než jedné přihlášky na FFÚ budou všechny zrušeny. Volbu 2. a 3. programu (doporučujeme kvůli případnému odvolání) proveďte v přihlášce v sekci „Údaje o e-přihlášce“ před zaplacením poplatku. Po zaplacení poplatku je změna volby 2. a 3. programu možná pouze se současným oznámením na stehliko@vse.cz.
 • Nabízené studijní programy: B-BP Bankovnictví a pojišťovnictví, B-DP Zdanění a daňová politika, B-FI Finance, B-UC Účetnictví a finanční řízení podniku.
 • Volba programů jiných fakult VŠE je na této přihlášce nepřípustná.
 • Po kompletním vyplnění e-přihlášky a připsání celého poplatku  na účet školy je přihláška převzata resp. uzavřena a již ji není možné měnit.

Poplatek za přijímací řízení

 • Poplatek činí 930 Kč za jednu přihlášku. Po odeslání e-přihlášky lze platbu provést platební kartou nebo převodem s využitím QR kódu. Platba pomocí QR kódu není okamžitá a její zpracování může trvat několik dní, proveďte prosím platbu včas.
 • Pokud uchazeč zadává příkaz k úhradě, musí uvést také variabilní symbol, který mu byl zaslán na e-mail. Při platbě poplatku ze zahraničí uvádějte variabilní symbol a jméno a příjmení uchazeče také do oddílu „Informace pro příjemce“.
 • Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty. Poplatek za přijímací řízení se nevrací. Platby v hotovosti nebo poštovní poukázkou nejsou možné.
 • Pozvánka na přijímací zkoušku (datum, čas a místo skládání) bude uchazečům zaslána pouze elektronicky do Úložiště dokumentů v elektronické přihlášce nejpozději jeden měsíc před konáním přijímací zkoušky, a to po předchozím upozornění e-mailem.

Povinnost skládání přijímací zkoušky

Uchazeči, kterým není prominuto skládání přijímací zkoušky, musí složit přijímací test z matematiky a anglického jazyka (a někteří také test z českého jazyka – viz níže).

1. Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FFÚ a:

a) v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka.

 • Tito uchazeči budou přijímáni na základě známek z matematiky a angličtiny v pololetí a na konci třetího (předposledního) a v pololetí čtvrtého (posledního) ročníku střední školy. V případě absence známky z angličtiny bude hodnocení provedeno dle známek z jiného cizího jazyka, který na střední škole studovali.
 • Vysvědčení za předposlední ročník střední školy a z pololetí posledního ročníku střední školy (Vysvědčení nebo Výpis z vysvědčení s razítkem a podpisem školy, nikoliv Katalogový list) vloží uchazeči v elektronické podobě do svojí přihlášky ke studiu prostřednictvím InSIS (do sekce „Dokumenty“), jakmile budou mít obě vysvědčení k dispozici, nejpozději však do 30. 4., kdy se možnosti pro doplnění přihlášky uzavřou. V elektronické přihlášce bude akceptován pouze konvertovaný dokument (včetně ověřovací doložky). Konverzi vysvědčení z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty. Bližší informace o přiložení dokumentu naleznete zde. Do přihlášky se vkládá stažený PDF soubor, nikoliv odkaz do Úschovny.
 • Hranici průměrů z těchto známek, která bude rozhodující pro přijetí ke studiu, stanoví děkan fakulty po uzavření přijímání přihlášek v průběhu měsíce května.

b) získali v přijímacích zkouškách nanečisto pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium alespoň  80 % bodů z každé části testu. Zároveň musí být splněna podmínka úspěšného složení testu z českého jazyka (v případě uchazečů, kteří nemají maturitu z českého či slovenského jazyka).

2. Uchazeči, kterým nebude skládání přijímací zkoušky prominuto, budou skládat přijímací zkoušku formou testů z matematiky a angličtiny.

 • Uchazeči, kteří musí skládat vstupní test z českého jazyka (tj. nemají maturitu z českého či slovenského jazyka), budou tento test skládat online dne 4. 6. 2024. Na test z českého jazyka je třeba se samostatně přihlásit. Pokud zkoušku z češtiny složí úspěšně (dosáhnou minimální hranice 60% bodů), mohou se zúčastnit přijímacího testu z matematiky a angličtiny spolu s ostatními uchazeči.
 • Uchazeči s českým občanstvím, kteří studovali v zahraničí, a mají povinnost předložit nostrifikaci svého středoškolského vzdělání, se musí zúčastnit přijímacího testu z matematiky a angličtiny.

Hodnocení přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny

 • O přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z matematiky a anglického jazyka.
 • Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno následujícím způsobem:
  • pokud nedosáhne počet bodů potřebný k přijetí na první program, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl na druhém místě (v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento program na prvním místě, ale dosáhli nižšího počtu bodů),
  • pokud nedosáhne počet bodů potřebný k přijetí na druhý program, je zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl na třetím místě, a dále se postupuje shodně jako v předchozím případě.
 • Dosažený počet bodů a výsledek (ne)přijetí bude po zadání rodného čísla dostupný zde. Cizinci mají rodné číslo uvedeno v elektronické přihlášce.

Rozhodnutí o přijetí

 • Pokud uchazeč u přijímacích zkoušek dosáhne bodové hranice pro přijetí (nebo mu jsou přijímací zkoušky prominuty), bude přijat ke studiu.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je uchazečovo elektronické potvrzení zájmu o studium včetně imatrikulačního slibu. Musí také doložit úspěšně ukončené úplné střední vzdělání. Po splnění těchto podmínek obdrží  Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které nalezne v Úložišti dokumentů InSIS.

Rozhodnutí o nepřijetí

 • Pokud uchazeč nesplní podmínky pro přijetí, obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu“ do konce června 2024. Po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu“ může uchazeč podat odvolání.
 • Pro uchazeče, kteří neskládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, je podmínkou přijetí také úspěšné (minimálně 60 % bodů) absolvování testu z českého jazyka.
 • Test je placený (platba není součástí poplatků za přijímací řízení). Uchazeči  se na test z češtiny musí samostatně přihlásit dle pokynů zde.
 • Test se bude konat online 4. 6. 2024.

Datum a místo konání přijímací zkoušky: pondělí 10. 6. 2024  na VŠE v Praze – areál Žižkov. Přesný čas a podrobné informace budou uvedeny v pozvánce zaslané uchazečům e-mailem.

Přijímací zkouška obsahuje:

 • test z matematiky s max. počtem dosažitelných bodů 100, čas na vypracování je 60 minut, při zkoušce je možné používat vzorce připravené katedrou matematiky VŠE, jakékoliv jiné zdroje nelze používat,
 • test z anglického jazyka s max. počtem dosažitelných bodů 100, čas na vypracování je 45 minut, při testu uchazeč nesmí používat žádné zdroje.

Vzory testů ke stažení: pro FFÚ matematika a angličtina.

Přípravné kurzy: možnost přihlásit se na přípravné kurzy k přijímací zkoušce.

Informace o přijímačkách nanečisto naleznete zde.

 • Po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí“ může uchazeč, který skládal přijímací zkoušku, podat do 30 dnů odvolání výhradně v Kontaktním centru e-přihlášky.
 • Uchazeč v odvolání uvede pořadí jednotlivých programů, v jakém preferuje své přijetí ke studiu. Na základě odvolání může děkan změnit své rozhodnutí a přijmout uchazeče na studijní program, pokud je na něm volná kapacita.
 • Podmínkou odvolání je doložení úspěšného středoškolského vzdělání vložením maturitního vysvědčení v konverzi (resp. jeho nostrifikace, v případě studia v zahraničí, kromě Slovenské republiky) do InSIS, do sekce „Dokumenty“ přihlášky. V případě, že uchazeč bude mít vysvědčení/nostrifikaci k dispozici až později, tuto skutečnost uvede v odvolání v poli „Zdůvodnění odvolání“.
 • O výsledku odvolání budou uchazeči vyrozuměni Rozhodnutím děkana v InSIS v sekci „Výsledky přijímací zkoušky“ nebo Rozhodnutím rektora.
 • Zápis do studia pro uchazeče přijaté na základě odvolání se bude konat v srpnu, termín bude upřesněn (informace: Jana Stehlíková).
 • Rektor může odvolání proti „Rozhodnutí o nepřijetí“ vyhovět pouze v případě porušení předpisů či podmínek přijímacího řízení.

Informace o žádostech o posouzení vzdělání v zahraničí naleznete zde.

Podmínkou zápisu do studia je mimo složení (nebo prominutí) přijímacích zkoušek také:

 • potvrzení zájmu o studium a imatrikulační slib: na základě výzvy zaslané e-mailem provedou uchazeči online  v InSIS, v oddílu Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE. Podrobné informace včetně termínů a informací k začátku studia obdrží přijatí uchazeči e-mailem z adresy prijimacky.FFU@vse.cz
 • doložení středoškolského vzdělání
  • maturitním vysvědčením, pokud studovali v ČR nebo SR, nebo
  • pokud studovali v zahraničí (kromě SR)
 • Maturitní vysvědčení či nostrifikace od MŠMT se nahrávají do přihlášky v InSIS (do sekce „Dokumenty“). V elektronické přihlášce bude akceptován pouze konvertovaný dokument (včetně ověřovací doložky). Konverzi vysvědčení z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty. Bližší informace o přiložení dokumentu naleznete zde. Do přihlášky se vkládá stažený PDF soubor, nikoliv odkaz do Úschovny.
 • Zápis do studia provádí fakulta elektronicky, neprobíhá prezenční formou na VŠE.
 • Maturitní vysvědčení či nostrifikaci je třeba doložit do 24. 6. 2024. Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku až v září 2024, o tom informují do 24. 6. 2024 e-mailem Janu Stehlíkovou, stehliko@vse.cz, a doloží výše uvedené dokumenty do 9. 9. 2024.

VŠE nabízí ubytovací kapacity v areálech Jižní Město, Jarov a Rooseveltova.

Studenti nastupující do prvního ročníku mohou následující den po zápisu do studia podávat žádost o ubytování v systému ISKAM.

Více informací a návod na práci se systémem najdete v manuálu pro první ročníky.

 • Zahájení akademického roku děkanem fakulty prof. P. Musílkem proběhne 13. 9. 2024 od 9:30 v areálu VŠE na Žižkově (Vencovského aula). Do místnosti se prosím dostavte nejpozději 10 minut před zahájením akce, není vyžadováno formální oblečení. Nemusíte s sebou mít notebook, stačí telefon/tablet.
 • Po zahájení bude následovat Úvod do studia, kde budou studenti seznámeni se systémem studia, fungováním InSIS a klíčovými prvky plánování studia. Účast je povinná, ze zdravotních důvodů se lze předem omluvit zde. V odpoledním bloku proběhnou setkání studentů jednotlivých studijních programů se zástupci kateder.
 • Představí se také studentské kluby fakulty, které připraví neformální setkání všech studentů.
 • Je zajištěna možnost oběda v Menze, z provozních důvodů Menzy je nutné si oběd objednat ve formuláři.

Program dne

 

Dotazy k akci směřujte prosím na jan.borovicka.ffu@vse.cz nebo na svou studijní referentku.

Dotazy na přijímací řízení směřujte na paní Janu Stehlíkovou: