Charakteristika vědecké rady FFÚ

Vědecká rada fakulty je samosprávným orgánem zřízeným v souladu se zákonem o vysokých školách a Statutem fakulty. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan, který po schválení Akademickým senátem fakulty jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady. Členové vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí.

Hlavní úkoly vědecké rady:

  • projednává návrh strategického záměru fakulty
  • schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě
  • navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci studijních programů, které se uskutečňují na fakultě
  • navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem ve stanoveném rozsahu

(Fotografie z jednání vědecké rady FFÚ VŠE v Praze v roce 2017)