Třetí role fakulty ve společnosti (společenská odpovědnost)

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze, jakožto fakulta veřejné vysoké školy, uskutečňuje svou třetí roli ve společnosti v kontextu dvou primárních funkcí (vzdělávání studentů a výzkum), a to v oborech finance, účetnictví a ekonomické vzdělávání.

Fakultní model třetí role ve společnosti 🤝🏻🎓

Zahrnuje zejména interakce s podnikatelským sektorem a odbornými organizacemi a komorami (poradenská a konzultační činnost, smluvní výzkum, vzdělávání zaměstnanců; často bez přímého finančního přínosu pro fakultu). Dále pak interakce se státní správou a samosprávou na centrální a lokální úrovni (poradenská a konzultační činnost, účast na tvorbě politik, aplikovaný výzkum, vzdělávání zaměstnanců). V neposlední řadě také zapojení do neziskových společensky prospěšných aktivit (např. aktivity pro podporu dětí a mládeže, znevýhodněných osob, propagace výsledků vědy a výzkumu, krátkodobé a dlouhodobé mezisektorové mobility akademických pracovníků do neakademického prostředí atp.).

Udržitelnost a fakulta 🍃 ♻️

Udržitelnost fungování fakulty se projevuje zejména v zařazení těchto témat do výuky a výzkumu (udržitelné finance, udržitelné účetnictví, ESG reporting a ESG principy a postupy ve finančním sektoru, ekologické zdanění atp.). Tyto hodnoty akademičtí pracovníci prezentují i v rámci svých odborných výstupů pro vládní a firemní sektor. Specializovaným pracovištěm fakulty pro tuto oblast je Institut udržitelných financí.
Fakulta podporuje udržitelnost také konkrétními kroky: třídění odpadů a jejich redukce (např. jednorázové plastikové obaly), omezování papírování a digitalizace včetně výukových materiálů, energetické úspory ve vytápění a v nových technologiích (dekarbonizace), online konference a semináře k omezení cestování či podpora komunitárních akcí při úklidu přírody (Ukliďme Česko).