Charakteristika fakulty

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze v dnešní podobě vznikla 1. července 1991 v rámci organizačních změn celé Vysoké školy ekonomické v Praze po roce 1989. Páteř fakulty byla vytvořena na dvou do té doby existujících katedrách: katedry financí a úvěru a katedry účetnictví, součástí se stala i katedra pedagogiky. Tyto katedry existují v různých obměnách na Vysoké škole ekonomické v Praze od jejího vzniku v roce 1953.

V současné době fakultu tvoří sedm kateder – bankovnictví a pojišťovnictví, didaktiky ekonomických předmětů, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky, manažerského účetnictví, veřejných financí. Tyto základní pracoviště fakulty pak doplňují dva instituty – Institut strategického investování a Institut udržitelných financí.

V čele fakulty stojí děkan, jeho nejbližšími spolupracovníky jsou čtyři proděkani (pro vědu, výzkum a doktorské studium; studijní a pedagogickou činnost; zahraniční vztahy; rozvoj) a tajemnice fakulty. Výkonným a správním útvarem, který zabezpečuje hospodářskou a administrativní činnost Fakulty je děkanát, který tvoří sekretariát děkana a studijní referentky. Celou organizační strukturu fakulty ukazuje organizační schéma.

Mise

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, MBA, odborné kurzy a magisterský studijní program v angličtině.

Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Vize

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Základním posláním fakulty je poskytovat univerzitní vzdělání v akreditovaných studijních programech, vyvíjet vědecko-výzkumnou činnost a provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech. Fakulta v rámci zabezpečování svého poslání rozvíjí spolupráci s jinými univerzitami, státními institucemi, podnikatelskými a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni. Fakulta rozvíjí i další činnosti, jako jsou celoživotní vzdělávání, nebo doplňková činnost.

 

 

Na fakultě jsou v současné době akreditovány následující studijní programy:

  • v rámci bakalářského studia programy Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika, Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku;
  • v rámci navazujícího magisterského studia programy Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika, Finance, Finance a oceňování podniku, Finanční inženýrství, Fintech (profesní program), Forenzní služby (profesní program), Účetnictví a finanční řízení podniku, Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy a Finance and Accounting (placený studijní program v angličtině);
  • v rámci doktorského studia programy Finance (v českém a anglickém jazyce) a Účetnictví a finanční řízení podniku (v českém a anglickém jazyce).
  • Odborné kurzy pro veřejnost

Na fakultě v současné době působí více než 90 akademických pracovníků a ve všech studijních programech je zapsáno přes 2600 studentů.

Emeritní děkani a děkanky FFÚ

prof. Vladimír Pilný

prof. Vladimír Pilný

doc. Štěpánka Nováková

doc. Štěpánka Nováková

prof. Bojka Hamerníková

prof. Bojka Hamerníková

doc. Petr Dvořák

doc. Petr Dvořák

doc. Ladislav Mejzlík

doc. Ladislav Mejzlík

Publikace k 30 letům FFÚ
(1991–2021)