Charakteristika fakulty

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze v dnešní podobě vznikla 1. července 1991 v rámci organizačních změn celé Vysoké školy ekonomické v Praze po roce 1989. Páteř fakulty byla vytvořena na dvou do té doby existujících katedrách: katedry financí a úvěru a katedry účetnictví, součástí se stala i katedra pedagogiky. Tyto katedry existují v různých obměnách na Vysoké škole ekonomické v Praze od jejího vzniku v roce 1953.

V současné době fakultu tvoří sedm kateder – bankovnictví a pojišťovnictví, didaktiky ekonomických předmětů, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky, manažerského účetnictví, veřejných financí. Tyto základní pracoviště fakulty pak doplňují dva instituty – Institut strategického investování a Institut udržitelných financí.

V čele fakulty stojí děkan, jeho nejbližšími spolupracovníky jsou čtyři proděkani (pro vědu, výzkum a doktorské studium; studijní a pedagogickou činnost; zahraniční vztahy; rozvoj) a tajemnice fakulty. Výkonným a správním útvarem, který zabezpečuje hospodářskou a administrativní činnost Fakulty je děkanát, který tvoří sekretariát děkana a studijní referentky. Celou organizační strukturu fakulty ukazuje organizační schéma.

Mise

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, MBA, odborné kurzy a magisterský studijní program v angličtině.

Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Vize

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Základním posláním fakulty je poskytovat univerzitní vzdělání v akreditovaných studijních programech, vyvíjet vědecko-výzkumnou činnost a provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech. Fakulta v rámci zabezpečování svého poslání rozvíjí spolupráci s jinými univerzitami, státními institucemi, podnikatelskými a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni. Fakulta rozvíjí i další činnosti, jako jsou celoživotní vzdělávání, nebo doplňková činnost.

 

 

Na fakultě jsou v současné době akreditovány následující studijní programy:

  • v rámci bakalářského studia programy Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika, Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku;
  • v rámci navazujícího magisterského studia programy Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika, Finance, Finance a oceňování podniku, Finanční inženýrství, Účetnictví a finanční řízení podniku, Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy a Master in Finance and Accounting (placený studijní program v angličtině);
  • v rámci doktorského studia programy Finance (v českém a anglickém jazyce) a Účetnictví a finanční řízení podniku (v českém a anglickém jazyce).
  • Odborné kurzy pro veřejnost

Na fakultě v současné době působí více než 90 akademických pracovníků a ve všech studijních programech je zapsáno přes 2600 studentů.

Přehled vývoje fakulty v letech 1991–2021 je k dispozici zde.

Třetí role fakulty ve společnosti (společenská odpovědnost)