Výroční zprávy fakulty

Výroční zpráva fakulty obsahuje souhrnné informace o činnosti fakulty a jejím hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpracovává ji děkan ve spolupráci s proděkany, vedoucími kateder a ostatními spolupracovníky a předkládá ji ke schválení Akademickému senátu fakulty.

Z výroční zprávy Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2022 vyjímáme úvodní slovo děkana Petra Musílka:

 

Výroční zprávy fakulty