Publikační a vědecká činnost

Publikační povinnosti studentů Ph.D.

Základní povinnosti vyplývající z Vyhlášky děkana 1/2014 a ISP:

1. Povinností studenta je pravidelná publikační aktivita v odborných periodikách, v nichž příspěvky podléhají recenznímu řízení (dále jen „odborné recenzované články“). Minimální počet odborných recenzovaných článků studenta je následující:
a) jeden článek do data podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce,
b) celkem dva články od zahájení doktorského studia do data podání přihlášky k obhajobě disertační práce. Student  musí publikovat alespoň jeden článek v časopisech z databáze Web of Science nebo Scopus.
Pokud student publikuje článek typu Jimp/Scopus bez spoluautorů, přičemž školitel se za spoluautora nepovažuje, může mu na základě žádosti děkan druhý článek dle tohoto bodu prominout. Všichni nově přijímaní studenti musí publikovat alespoň jeden článek s IF/SJR v časopise evidovaném v databázi WoS či Scopus.

2. Výsledky výzkumné činnosti má student povinnost prezentovat na konferencích, přičemž k datu podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je povinností studenta mít alespoň jedno aktivní vystoupení na odborné konferenci, tematicky odpovídající zadané disertační práci nebo studovanému oboru.

3. Student je povinen pravidelně zaznamenávat publikační činnost, která je výsledkem výzkumné činnosti v rámci doktorského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, pouze v databázi publikační činnosti informačního systému VŠE v Praze.

Vkládání publikační činnosti do databáze VŠE

Každý ze studentů musí vložit svou vydanou publikaci do Databáze publikační činnosti VŠE. Publikace se vloží vyplněním formuláře a předložením spolu s publikací asistence děkana D. Kubové.