Ukončení studia

Po zpracování disertační práce (monografie nebo soubor článků čl. 24 SZŘ) předkládá student práci k malé obhajobě (čl. 25 SZŘ) na katedru. Po zapracování připomínek z malé obhajoby podává student přihlášku k obhajobě disertační práce (čl. 27 SZŘ). Úspěšnou obhajobou doktorské studium končí a student se může přihlásit na promoce.

Informace o obhajobě disertačních prací

 1. Přihlášku k obhajobě disertační práce (DisP) podává student písemně děkanovi prostřednictvím referentky pro studium v doktorském studijním programu, a to až po úspěšném složení SDZ a malé obhajobě, nejpozději však 7 týdnů před předpokládaným termínem konání obhajoby, přičemž předpokládaný termín stanovuje vedoucí katedry, kam doktorand přísluší.
 2. Spolu s písemnou přihláškou k obhajobě předkládá student:
  • stručný odborný životopis,
  • minimálně tři svázané exempláře DisP,
  • minimálně deset exemplářů autoreferátu DisP; autoreferátem se rozumí stručné shrnutí celé disertační práce o rozsahu do 20 normostran s uvedením cíle, obsahu, výsledků, použité literatury, uzavřené anglickým a případně dalším cizojazyčným resumé,
  • seznam všech odborných publikovaných i nepublikovaných prací studenta, zejména recenzovaných článků, jeho vystoupení na seminářích, odborných konferencích potvrzený garantem oboru a školitelem. Práce publikované v průběhu studia musejí být zvlášť označeny.

  K přihlášce studenta připojí referentka pro doktorské studium potvrzení o vykonané SDZ, doklad o vykonané stáži v zahraničí či zapojení do mez. projektu, strukturovaný výpis publikací z databáze PC VSE a doklady o přijetí publikací k tisku (u dosud do PC VSE nevložených publikací), zápis z malé obhajoby a protokol o kontrole originality DisP.

 3. Děkan jmenuje zkušební komisi, jejímuž předsedovi v součinnosti s garantem oboru postoupí náležitosti uvedené v odstavci 2. Předseda zkušební komise posoudí, zda má disertační práce přiměřený rozsah a zda její téma odpovídá studovanému oboru; dále zda disertační práce má všechny formální náležitosti. Pokud se jedná o mezioborové téma, doporučuje předseda děkanovi rozšíření zkušební komise o další odborníky.
 4. Má-li disertační práce závažné nedostatky formálního charakteru, požádá předseda zkušební komise studenta o jejich nápravu a určí mu pro to přiměřenou lhůtu. Po odstranění nedostatků řízení k obhajobě disertační práce pokračuje. Pokud student trvá na obhajobě původně předložené práce, pak řízení pokračuje bez přerušení.
 5. Předseda zkušební komise navrhne děkanovi nejméně dva oponenty disertační práce; alespoň jeden z nich musí profesorem nebo docentem a nejméně jeden z nich nesmí být členem akademické obce fakulty, v jejímž rámci se obhajoba koná. Děkan bez zbytečného odkladu oponenty jmenuje nebo požádá předsedu zkušební komise o návrh jiných osob.
 6. Oponenti během cca měsíce vypracují písemný posudek předložené disertační práce a předají jej v listinné i elektronické formě předsedovi zkušební komise, který zajistí zveřejnění v informačním systému a založení listinné podoby ve složce studenta. Závěr každého posudku vždy tvoří věta: „Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou zkušební komisí pro obhajobu disertačních prací.“ nebo „Práci nedoporučuji k obhajobě před příslušnou zkušební komisí pro obhajobu disertačních prací.“
 7. Posudky musí být studentovi k dispozici nejpozději ve lhůtě stanovené SZŘ (2 týdny před konáním obhajoby).
 8. O datu a místu konání obhajoby je student vyrozuměn písemně, nejméně tři týdny předem.