Stipendia

Na Fakultě financí a účetnictví lze získat následující stipendia:

 • prospěchové stipendium
 • mimořádné stipendium
 • ubytovací stipendium
 • sociální stipendium
 • stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity

Podmínky přiznání stipendií upravuje Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze (SŘ) a Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví  č. 1/2010 o poskytování stipendií (stipendijní vyhláška).

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium bude přiznáno těm studentům Fakulty financí a účetnictví, kteří splní podmínky stanovené vyhláškou o poskytování stipendií a podají elektronickou žádost do stanoveného termínu.

O prospěchové stipendium je třeba požádat formou elektronické žádosti prostřednictvím InSISu. V žádosti je třeba uvést:

 • v předmětu žádosti: „Žádost o přiznání prospěchového stipendia“
 • studijní program a semestr studia v zimním semestru ak. roku 2021/2022  (např. bakalářský studijní program, 3. semestr)
 • průměrný prospěch z InSISu za předcházející akademický rok (v InSISu je průměrný prospěch uveden v E-indexu, uvádějte průměrný prospěch za celý předcházející akademický rok, nikoli pouze za letní semestr)
 • počet získaných kontrolních kreditů v předcházejícím akademickém roce.

Termín pro podání žádosti v akademickém roce 2021/2022: od 27. září do 15. října 2021. Na žádosti, které nebudou obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, či budou předloženy po uvedeném termínu nelze brát zřetel.

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium  je udělováno jen při dostatku finančních prostředků fakulty ve stipendijním fondu, konkrétní podmínky jsou uvedeny ve stipendijní vyhlášce. K Žádosti o mimořádné stipendium předloží student doklady potřebné k prokázání údajů v žádosti uvedených.

Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem zejména studentům:

 • kteří se zapojují do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti fakulty nebo za vynikající studijní, vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí studentů a prestiže fakulty,
 • za vynikající výsledky celého studia u studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu. Toto stipendium lze přiznat studentům, kteří ve smyslu Studijního a zkušebního řádu získají v rámci bakalářského nebo magisterského studijního programu diplom s vyznamenáním
 • na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu fakulty, odbornou praxí nebo vědecko-výzkumnou činností jak na území České republiky, tak i v souvislosti se studiem v zahraničí.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentovi, který splňuje tyto podmínky:

 • je studentem studijního programu v prezenční formě studia,
 • studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; pokud student ukončil studium předchozího programu zanecháním tohoto studia písemným oznámením do 31. října téhož roku, kdy se do něho zapsal, pohlíží se na něj při posuzování podmínky uvedené před středníkem, jako by tento program nestudoval; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, ke studiu uskutečněném, nebo uskutečňovaném v jiné než prezenční formě studia se nepřihlíží,
 • nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
 • je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
 • není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládním sti­pen­dis­tou) a mezinárodních smluv,
 • nemá místo trvalého pobytu na území okresu, v němž je místo jeho studia; je‑li mís­tem jeho studia Praha, nemá místo trvalého pobytu v Praze.

Bližší informace podá paní Kristina Kurišová, místnost NB 39, telefon 224 095 626.

Sociální stipendium

Sociální stipendium se přiznává na základě sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách ve stanovené výši a způsobem v tomto ustanovení zákona uvedeném. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do konce října každého kalendářního roku, pokud jeho nárok na sociální stipendium nevznikl až po zápisu do studia; v takovém případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. Žádost se podává elektronicky. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat neprodleně určené pracoviště o případné změně podmínek, za kterých bylo sociální stipendium přiznáno. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, avšak nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce srpen a září. Sociální stipendium se vyplácí zpravidla za tři měsíce zpětně.

Bližší informace podá paní Kristina Kurišová, kurisovk@vse.cz, kancelář NB 39

Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity

Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity může být poskytnuto:

 • na úhradu nákladů spojených se studiem na zahraniční partnerské vysoké škole,
 • na úhradu nákladů spojených s účastí na letní škole pořádané zahraniční univerzitou,
 • na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní studentské soutěži,
 • na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní konferenci,
 • na úhradu dopravních nákladů spojených s pobytem na zahraniční vysoké škole da­ným rozpisem kvót ministerstva nad rámec finančního krytí.

Náklady se rozumí náklady na dopravu, ubytování, životní potřeby, pojištění a účastnický poplatek. Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity může být poskytnuto studentovi, který splňuje tyto podmínky:

 • je studentem prezenční formy studia;
 • je studentem nejméně sedmého semestru pětiletého magisterského studijního programu, nebo je studentem navazujícího magisterského, nebo doktorského studijního pro­gramu;
 • v případě semestrálního studia na zahraniční partnerské vysoké škole nebo letní školy pořádané zahraniční univerzitou, a jedná-li se o studenta magisterského studijního programu, vyhoví podmínkám výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty;
 • v případě semestrálního studia na zahraniční partnerské vysoké škole nebo letní školy pořádané zahraniční univerzitou, a jedná-li se o studenta doktorského studijního pro­gramu, prokáže odborný zájem a doklad o přijetí zahraniční institucí;
 • v případě účasti v mezinárodní studentské soutěži prokáže svůj odborný zájem, předloží doporučení garanta své prezentace z řad akademických pracovníků VŠE, a je-li počet míst menší než počet uchazečů, splní podmínky výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty;
 • v případě účasti na mezinárodní konferenci prokáže svůj odborný zájem (zejména dosavadní publikační činností), předloží příspěvek na konferenci a doporučení odborného garanta z řad akademických pracovníků VŠE, jedná-li se o studenta magisterského studijního programu, nebo doporučení školitele, jedná-li se o studenta doktorského studijního programu.

Je-li podmínkou poskytnutí stipendia splnění podmínek výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty, nepředkládá student žádost o poskytnutí stipendia. Žádost předloží oddělení za­hraničních styků k projednání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy. V ostatních případech předloží student žádost o poskytnutí stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity spolu s příslušnými doklady vyjmenovanými v odstavci 3 oddělení zahraničních styků, které prověří správnost uváděných údajů a žádost i s doklady předloží k projednání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy. O poskytnutí a výši stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity rozhoduje kolegium proděkanů pro zahraniční vztahy, které je garantem rovnoměrného rozdělování prostředků na stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity mezi studenty jednotlivých fakult.

Kromě výše uvedeného může být ve výjimečných případech přiznáno stipendium na zahraniční studijní a vědeckovýzkumné aktivity i děkanem fakulty. O přiznání stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity musí student požádat na stanoveném formuláři a žádost předat proděkance pro zahraniční styky před vycestováním do zahraničí. V žádosti musí být uvedeno kvalifikované zdůvodnění včetně požadované částky. O poskytnutí a výši stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity rozhoduje děkan na základě návrhu kolegia proděkanů Fakulty.