Dva odborníci FFÚ byli jmenováni členy rozkladových komisí ÚOHS

Téměř třicet subjektů z oblasti veřejné správy, akademické sféry i profesních i nevládních organizací nominovalo své kandidáty na členy rozkladových komisí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dva odborníky navrhla i VŠE a oba předseda ÚOHS Petr Mlsna do rozkladových komisí vybral. Jedná se o doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., kterého  jmenoval do rozkladové komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a doc. Ing. Tomáše Krabce, MBA, Ph.D., který byl jmenován do rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže.

Předseda ÚOHS jmenoval celkem pět rozkladových komisí, z toho tři pro oblast veřejných zakázek, jednu pro hospodářskou soutěž a jednu pro veřejnou podporu, významnou tržní sílu a přístup k informacím. Složení komisí doznalo oproti minulosti poměrně značných změn, zhruba polovina členů je nových. Členové rozkladových komisí musí splňovat vysoké kvalifikační a profesní požadavky – ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského typu v oboru právo a právní věda nebo ekonomického či technického směru, deset let praxe v oboru, jemuž se daný kandidát věnuje, a minimálně pět let praxe v oblasti relevantní pro činnost příslušné komise.

doc. Tomáš Krabec – působí na katedře financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a v Institutu oceňování majetku VŠE. Dlouhodobě se odborně zaměřuje na soutěžní ekonomii a oceňování aktiv, a to jak v oblasti výzkumné a publikační, tak i v oblasti znalecké. V oblasti soutěžní ekonomie a oceňování podniků, cenných papírů a nehmotných aktiv publikoval šest monografií a desítky odborných článků v ČR i v zahraničí. Od roku 2010 působí jako soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady ve specializaci na oceňování podniků a cenných papírů. V minulém roce byl doc. Krabec jmenován ministryní spravedlnosti ČR členem Poradního sboru ministryně spravedlnosti pro obor ekonomika a Poradního sboru ministryně spravedlnosti pro metodologii forenzních oborů. Docent Krabec externě přednáší na Justiční akademii, pravidelně se účastní mezinárodních vědeckých konferencích a jako hostující profesor v oboru financí a oceňování aktiv přednáší na zahraničních univerzitách.
doc. Vladimír Králíček působí na katedře finančního účetnictví a auditu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Má bohaté zkušenosti z oblasti auditu, a to jako lektor i viceprezident a prezident Komory auditorů ČR. Byl také členem poradního orgánu Mezinárodní federace účetních IFAC pro oblast budování účetní a auditorské profese v rozvojových zemích. Významně se podílel na procesu vzdělávání a zkoušení před a při vstupu do auditorské profese. Jako člen odborné skupiny při MF ČR spolupracoval na koncipování zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. V současné době stále působí jako člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR a člen redakční rady pro překlady Mezinárodních auditorských standardů téže profesní organizace. Docent Králíček je autorem řady odborných článků, monografií a učebnic. V pedagogické oblasti se mimo teorii auditu věnoval i využití počítačů v účetnictví a auditu, problematice manažerského účetnictví, corporate governance, due diligence atd. Docent Králíček se zapojuje i do činnosti dozorčích rad a výborů pro audit v řadě společností. Byl např. předsedou dozorčí rady Transparency International ČR a je členem dozorčí rady Hennerova nadačního fondu (Neurologická klinika 1. LF UK).

 

Dva odborníci FFÚ byli jmenováni členy rozkladových komisí ÚOHS