Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na ak. rok 2020/2021

1. dubna
29. května
2020

Podmínky přijímacího řízení

Každý student doktorských studijních programů musí skládat přijímací zkoušku.

Uzávěrka pro přihlášky a dodání veškerých vyžadovaných materiálů je 29. května 2020

Elektronická přihláška bude přístupná od 1. dubna 2020

Termín přijímací zkoušky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdržíte po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku.
Řádný termín přijímací zkoušky v akademickém roce 2019/20 je stanoven na čtvrtek 18. června 2020.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://insis.vse.cz/prihlaska/

Termín pro podání elektronické přihlášky ke studiu na VŠE a zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je v takovém případě uveden na stránkách fakulty, ostatní podmínky jsou platné beze změny.

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 činí:

  • 810 Kč

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí:

  • 50 EUR

Platba je v pořádku v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li částka nižší (např. banka si strhne manipulační poplatek), nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Zahraniční uchazeč může poplatek uhradit jak v české měně (Kč), tak i v jiné měně ve výši odpovídající příslušnému poplatku, podle kurzu vedeného ČNB ke dni úhrady.

  • Platba za administrativní poplatek musí být odeslána nejpozději do 29. května 2020.

Uchazeč může podat přihlášky i na více programů (nikoliv forem studia), je však nutné pro každý obor/program podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením. U doktorského studia se však předpokládá vyhraněný zájem uchazeče o konkrétní obor studia.

Administrativní poplatek za přijímací řízení v případě neúčasti na přijímacích zkouškách se nevrací.

K přihlášce ke studiu je třeba do 29. května 2020 doručit na danou fakultu:

  1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete na webové adrese: http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/
  2. Strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací (FFÚ anotace ani posudky nevyžaduje);
  3. Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (příp. ověřená kopie diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  4. Vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty:
  • FFÚ požaduje vědeckou esej (dle programu, na který se uchazeč hlásí) na zvolené téma z oblasti financí nebo účetnictví a finančního řízení podniku v rozsahu přibližně 5 stran A4 (max. do 10 stran). Student pro zpracování eseje pro přijímací řízení vybírá z aktuálních témat disertačních prací v českém nebo anglickém jazyce. Součástí předložené vědecké eseje je i představa o zaměření a struktuře doktorské disertační práce včetně podrobného seznamu domácí a světové literatury, ze které uchazeč vycházel při zpracování eseje.Uchazeči se doporučuje předem konzultovat zaměření vědecké eseje a disertační práce s docenty nebo profesory příslušných programů. Uchazeč zašle životopis, soupis publikací a vědeckou esej také elektronicky na e-mail studijní referentky pro výzkum a doktorské studium FFÚ.Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno navrženého budoucího školitele, s kterým svoji přihlášku do doktorského studia na FFÚ projednal.

Pro více informací kontaktujte referentku doktorského studia na email: referentkads_ffu@vse.cz