Přihlašování do 2. běhu MBA programu Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE) zahájeno

1. června
15. září
2019

Od 1. 6. – 15. 9. 2019 se mohou uchazeči přihlásit do MBARE programu:
mbare.vse.cz/prijimaci-rizeni

Program MBARE je koncipován jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program distančního celoživotního vzdělávání. Program je organizován a garantován Katedrou oceňování a financí podniku na Fakultě financí a účetnictví. Studium je pořádáno jako dálkové s odbornými konzultacemi, které probíhají ve dvoudenních soustředěních (pátek odpoledne od 14h, sobota od 9h) v budově VŠE v Praze 3, náměstí W. Churchilla 4.

MBARE program poskytne účastníkům znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi jako jsou mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi, podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování nemovitostí. Účastníci se ovšem dozví i o oceňování nemovitostí podle cenových předpisů.

Součástí výuky je stavební a právní minimum orientované na trh s nemovitostmi v souvislosti s oceňováním nemovitostí. Předměty jsou založeny jako fakultní modul povinný (fmP). Studium je ukončeno zpracováním developerského projektu ve formě státní závěrečné zkoušky (oSZ) na předem zadaný projekt s následnou prezentací developerského projektu odborné komisi. Výuku kurzů zajišťují pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol, jakož i renomovaní odborníci z praxe.

Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBARE:

  • úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu,
  • minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis,
  • prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka,
  • vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru,
  • zaplacení ceny za studium programu MBA. Vstupní poplatek činí 180 000 CZK za celý Program MBA.

Ve dnech 3.10.- 4.10.2019 budou probíhat přijímací pohovory, zahájení výuky 2. běhu MBARE bude 8.11.2019.