Zapojení FFÚ do projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze

Fakulta financí a účetnictví je od 1. června 2017 zapojena do projektu „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt podporuje rozvoj klíčových oblastí fakulty, jako je vzdělávání zaměstnanců, příprava nových předmětů v cizích jazycích a modernizace předmětů v češtině. V rámci projektu jsou vytvářeny nové nástroje pro spolupráci s absolventy fakulty a je podporována internacionalizace (výjezdy studentů i zaměstnanců).

Pozitivně projekt hodnotí studenti i pracovníci fakulty, např. Dr. Tepperová z katedry veřejných financí „…vidí značný pokrok v rozvoji kvalifikace pracovníků fakulty v důsledku velkého množství nových a kvalitních školení…“, Dr. Blahová z katedry měnové teorie a politiky považuje za přínosné workshopy na jednotlivých katedrách, protože „…kvalita akademických pracovníků je klíčovým faktorem kvality fakulty…“. Doc. Procházka vidí přínos projektu také v tom, že „…díky němu byly modernizovány předměty a studijní pomůcky v rozsahu, jaký nemá v posledních letech na VŠE obdoby…“.

Dosavadní úspěšnou implementaci projektu ze strany FFÚ ilustrují následující čísla:

28 pracovníků zapojených do školení
 600+ hodin školení absolvovaných zaměstnanci fakulty
53 zorganizovaných interních školení (např. pedagogické dovedností, odborné kurzy zaměřené na nejnovější vývoj, jazykové či ICT kurzy)
4 účasti na zahraničních kurzech zaměřených na nejnovější vývoj v oborech financí a účetnictví
9 nově vytvořených studijních programů
9 nově připravovaných předmětů v anglickém jazyce
51 modernizovaných nebo nově vytvořených předmětů a praxí, reflexe nejnovějších trendů na trhu práce
1 nový systém spolupráce s absolventy a přenosu jejich zkušeností do řízení studijních programů
2 realizované Absolventské středy
10 akcí na podporu spolupráce studentských klubů s absolventy
150+ konzultačních hodin pro zájemce o zahraniční mobility
7 informačních akcí pro studenty a zaměstnance na podporu zahraniční mobility