Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Akademický senát

Novinky a termíny zasedání viz Aktuality na hlavních stránkách fakulty.

Akademický senát (AS) Fakulty financí a účetnictví je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 Zákona o vysokých školách a článkem 5 Statutu Fakulty financí a účetnictví. Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty volených přímou a tajnou volbou. Má 15 členů, jednu třetinu tvoří zástupci studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná.

Hlavní úkoly Akademického senátu fakulty jsou:

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu VŠE,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem VŠE po projednání ve vědecké radě fakulty,
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Kromě výše uvedených pravomocí se může AS FFÚ zabývat dalšími tématy a problémy souvisejícími s pedagogickou, vědeckovýzkumnou nebo studijní činností členů akademické obce FFÚ. Navrhovat, čím se má senát zabývat, mohou všichni členové akademické obce, a to prostřednictvím předsedy nebo kteréhokoliv člena senátu písemnou nebo ústní formou (senat_f1 na vse cz). K písemným návrhům je senát povinen se vyjádřit na nejbližším řádném zasedání.
Je třeba připomenout, že důležité pravomoci a vliv na život akademické obce má též Akademický senát VŠE v Praze.

Pokud se chcete dozvědět více o pravomocích akademického senátu, doporučujeme přečíst si úryvek ze Zákona o vysokých školách, který se týká jeho fungování. Další užitečné předpisy jsou dostupné ze stránek Akademického senátu Vysoké školy ekonomické.

Volby do akademického senátu AS VŠE za FFÚ VŠE

Volby do akademického senátu AS FFÚ VŠE

Volba děkana FFÚ VŠE

Informace o činnosti AS FFÚ

ZÁPISY

70. zasedání (.pdf)
69. zasedání (.pdf)
68. zasedání (.pdf)
67. zasedání (.pdf)
66. zasedání (.pdf)
65. zasedání (.pdf)
64. zasedání (.pdf)
63. zasedání (.pdf)
62. zasedání (.pdf)
61. zasedání (.pdf)
60. zasedání (.pdf)
59. zasedání (.pdf)
58. zasedání (.pdf)
57. zasedání (.pdf)
56. zasedání (.pdf)
55. zasedání (.pdf)
54. zasedání (.pdf)
53. zasedání (.pdf)
52. zasedání (.pdf)
51. zasedání (.pdf)
50. zasedání (.pdf)
49. zasedání (.pdf)
48. zasedání (.pdf)
47. zasedání (.pdf)
46. zasedání (.pdf)
45. zasedání (.pdf)
44. zasedání (.pdf)
43. zasedání (.pdf)
42. zasedání (.pdf)
41. zasedání (.doc)
40. zasedání (.doc)
39. zasedání (.doc)
38. zasedání (.doc)
37. zasedání (.doc)
36. zasedání (.doc)
35. zasedání (.doc)
34. zasedání (.doc)

Archiv zápisů

Členové akademického senátu (pdf)

Náhradníci členů akademického senátu (pdf)