Studijní programy doktorského studia

Ke studiu v některém ze tří programů (viz charakteristiky níže) může být přijat každý, kdo dosáhl magisterského stupně vzdělání a splnil podmínky přijímacího řízení.

  • Studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze je čtyřleté v prezenční nebo kombinované formě, zakončené státní zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává třetí stupeň vysokoškolského vzdělání a titul „doktor„, ve zkratce Ph.D. za jménem.
  • Studium u všech doktorských programů probíhá v českém jazyce, u programů Finance a Účetnictví a finanční řízení lze studovat i v jazyce anglickém. Za studium v anglickém programu se vybírá školné. Všechny studijní programy jsou řádně akreditovány.
  • Doktorské programy jsou orientovány na výzkumnou činnost (výzkum studentů vč. zapojení do grantů, publikační činnost, výjezdy do zahraničí) a pokročilé analytické metody. Studium je individualizováno a založeno na partnerství mezi studenty a jejich školiteli. Studenti prezenční formy studia se podílejí i na výuce a získávají doktorské stipendium.
  • Student pro zpracování eseje pro přijímací řízení vybírá z aktuálních témat disertačních prací.
  • Podrobné informace o programech jsou k dispozici zdePodrobné informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány zde.
  • Termín pro podání přihlášky pro ak. rok 2019/2020: 15. května 2019. Termín přijímacích zkoušek: xx. června 2019 (náhradní termín xx. září 2019)

Studijní programy doktorského studia