Přihlášky do doktorského studia 2023/2024

1. dubna
31. května
2023

Podmínky přijímacího řízení

Každý student doktorských studijních programů musí skládat přijímací zkoušku.

Elektronická přihláška je přístupná od dnešního dne, tedy od 1. dubna 2023.

Uzávěrka pro přihlášky a dodání veškerých vyžadovaných materiálů je 31. května 2023.

Termín přijímací zkoušky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdržíte po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku.
Řádný termín přijímací zkoušky v akademickém roce 2023/24 je stanoven na úterý 20. června 2023, náhradní termín čtvrtek 14. září 2023.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://insis.vse.cz/prihlaska/

Termín pro podání elektronické přihlášky ke studiu na VŠE a zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je v takovém případě uveden na stránkách fakulty, ostatní podmínky jsou platné beze změny.

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 činí:

  • 880 Kč

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí:

  • 50 EUR

Platba je v pořádku v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li částka nižší (např. banka si strhne manipulační poplatek), nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Zahraniční uchazeč může poplatek uhradit jak v české měně (Kč), tak i v jiné měně ve výši odpovídající příslušnému poplatku, podle kurzu vedeného ČNB ke dni úhrady.

  • Platba za administrativní poplatek musí být odeslána nejpozději do 31. května 2023.

Uchazeč může podat přihlášky i na více programů (nikoliv forem studia), je však nutné pro každý obor/program podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením. U doktorského studia se však předpokládá vyhraněný zájem uchazeče o konkrétní obor studia.

Administrativní poplatek za přijímací řízení v případě neúčasti na přijímacích zkouškách se nevrací.

K přihlášce ke studiu je třeba do 31. května 2023 doručit na danou fakultu:

  1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete na webové adrese: http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/
  2. Strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací (FFÚ anotace ani posudky nevyžaduje);
  3. Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (příp. ověřená kopie diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  4. Vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty:
  • FFÚ požaduje vědeckou esej (dle programu, na který se uchazeč hlásí) na zvolené téma z oblasti financí nebo účetnictví a finančního řízení podniku v rozsahu přibližně 5 stran A4 (max. do 10 stran): možné vzory, které ale nejsou závazné (1, 2). Student pro zpracování eseje pro přijímací řízení vybírá z aktuálních témat disertačních prací v českém nebo anglickém jazyce. Součástí předložené vědecké eseje je i představa o zaměření a struktuře doktorské disertační práce včetně podrobného seznamu domácí a světové literatury, ze které uchazeč vycházel při zpracování eseje. Uchazeči se doporučuje předem konzultovat zaměření vědecké eseje a disertační práce s docenty nebo profesory příslušných programů. Uchazeč zašle životopis, soupis publikací a vědeckou esej také elektronicky na e-mail studijní referentky pro výzkum a doktorské studium FFÚ. Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno navrženého budoucího školitele, s kterým svoji přihlášku do doktorského studia na FFÚ projednal.

Pro více informací kontaktujte referentku doktorského studia na email: referentkads_ffu@vse.cz

Přihlášky do doktorského studia 2023/2024